ตัวแทนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นพร้อมด้วยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ.จะนะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพื่อจี้ให้ผู้ว่าฯสั่งการระงับการจัดเวทีศึกษา EIA ระหว่างวันที่ 13 – 20 ธ.ค. 2564 ของโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอำเภอจะนะ

25 พฤศจิกายน 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา ตัวแทนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น นำโดย นายรุ่งเรือง ระหมันยะ นายกิตติภพ​ สุทธิสว่าง นายสมบูรณ์ คำแหง นายเอกชัย  อินสระทะ นพ.สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ รวมตัวเข้าพบและยื่นหนังสือต่อนายเจษฎา  จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพื่อให้ยกเลิกเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน หรือ อีไอเอ ของบริษัททีไอ โพลีน เพาเวอร์(มหาชน) ที่จะดำเนินการในระหว่างวันที่ 13 - 20 ธันวาคม 2564 ในโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ชาวจะนะจี้ผู้ว่าฯ สงขลา ระงับจัดเวที EIA เมืองจะนะต้นแบบฯ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เปิดห้องประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลจากตัวแทนชาวจะนะรักษ์ถึงข้อไม่เห็นด้วยในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นตลอดจนรูปแบบในการวางผังเมือง ภายหลังรับฟังข้อมูลนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่า ต่อจากนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ขจัดข้อขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่อ.จะนะ ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอำเภอจะนะ 

ชาวจะนะจี้ผู้ว่าฯ สงขลา ระงับจัดเวที EIA เมืองจะนะต้นแบบฯ
 

หลังจากนั้นนูรี​ โต๊ะกาหวี ในฐานะตัวแทนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นได้อ่านแถลงการณ์รื่อง รัฐบาลต้องดำเนินการตามข้อตกลงเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ไม่เช่นนั้นเราจะไปทวงสัญญาที่ทำเนียบรัฐบาลจนกว่าจะได้คำตอบการปล่อยให้บริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกาศที่จะจัดเวทีศึกษาอีไอเอ ในโครงการย่อยจำนวน 4 ฉบับรวด ระหว่างวันที่ 13 – 20 ธ.ค. 2564 ของโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รวมถึงการเปลี่ยนสีผังเมืองเป็นสีม่วงเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรม และการดำเนินการอื่น ๆของศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ต่อโครงการนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพและความไม่จริงใจของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาประชาชน ทั้งที่เคยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงกันไว้ เมื่อคราวที่พวกเราเดินทางไปเสนอทางออกต่อเรื่องนี้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 (เมื่อปีที่แล้ว) ที่ทำเนียบรัฐบาล 

ชาวจะนะจี้ผู้ว่าฯ สงขลา ระงับจัดเวที EIA เมืองจะนะต้นแบบฯ

ในข้อตกลงดังกล่าว นำมาซึ่งการออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้มีการตรวจสอบโครงการนี้โดยนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564  นั่นหมายถึงการยอมรับว่าโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะมีการดำเนินงานที่เป็นปัญหา โดยท่านย้ำว่าให้คณะกรรมการใช้อำนาจตรวจสอบอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมา และเมื่อเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลตรวจสอบข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี  โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐและบุคคลเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงของผลการตรวจสอบต่อไป 

ชาวจะนะจี้ผู้ว่าฯ สงขลา ระงับจัดเวที EIA เมืองจะนะต้นแบบฯ
 

จนถึงวันนี้ พวกเรายังไม่เคยรับรู้เลยว่า ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการเป็นอย่างไร ในขณะที่ ศอ.บต. กำลังผลักดันให้มีการเปลี่ยนสีผังเมืองเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรม และยังปล่อยให้บริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (จำกัดมหาชน) จัดเวทีศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA. ทั้ง 4 ฉบับ ซึ่งถือเป็นการไม่ยอมรับในกระบวนการแก้ไขปัญหา อันสะท้อนได้ถึงความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการของรัฐบาลพวกเราจึงขอประกาศว่า รัฐบาลจะต้องดำเนินการตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยจะต้องหยุดการดำเนินการทุกไว้ก่อน ทั้งการเปลี่ยนสีผังเมืองเป็นสีม่วง และการจัดเวทีของบริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (จำกัดมหาชน) จนกว่าจะมีรูปธรรมการแก้ไขปัญหาตามที่พวกเราได้เสนอไปแล้วทั้งหมด ไม่เช่นนั้นแล้วพวกเราจะเดินทางไปทวงคำสัญญาต่อเรื่องนี้อีกครั้งในวันครบรอบ 1 ปี ที่จะถึงในเดือนธันวาคม 2564 นี้

ชาวจะนะจี้ผู้ว่าฯ สงขลา ระงับจัดเวที EIA เมืองจะนะต้นแบบฯ

ขณะเดียวกันหากพิจารณาจากผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งไว้เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ว่าการดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นั้นเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว จากข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน ดังนั้น ปัญหาตามคำร้องเรียนในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มิได้เป็นไปตามมาตรา 6๒ (๒) ตามประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้ ตามมาตรา ๓๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖- โดยให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัยให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คอ.บต.) และผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

ชาวจะนะจี้ผู้ว่าฯ สงขลา ระงับจัดเวที EIA เมืองจะนะต้นแบบฯ

ภาพและข่าว โดย : วิกันดา  ขันธ์แก้ว เนชั่นทีวี