ตรัง - เรียกรร.เอกชนในจังหวัดตรังประชุม เพื่อไกล่เกลี่ยให้คืนเงิน ที่นร.ไม่ได้เรียนคืน แต่ล้มเหลวอ้างเหตุผลความจำเป็นว่ามีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเกี่ยวกับวิชานั้นๆไปแล้ว จึงคืนเต็มจำนวนไม่ได้ ต้องคืนบางส่วนเท่านั้น ด้านรองผู้ว่าฯ ให้กลับไปคิดทบทวนใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

16 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเรียกประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดตรัง ทั้ง 37 โรง ทั้งประเภทสามัญทั่วไป จำนวน 25 โรงเรียน โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา จำนวน 4 โรงเรียน  โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่กับประเภทสามัญ จำนวน 8 โรง  รวม 37 โรง เพื่อหาทางไกล่เกลี่ย กรณีที่มีผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเอกชนบางแห่งออกมาร้องเรียน เพื่อขอคืนเงินค่าเทอมที่ได้จ่ายไปแต่นักเรียนไม่ได้ใช้กลับคืนมาทั้งหมด  เพราะมีการเรียนออนไลน์แทน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด -19  

ล้มโต๊ะไกล่เกลี่ย รร.เอกชนตรัง ยืนยันไม่คืนเงินค่าเทอม

โดยค่าเทอมที่ผู้ปกครองร้องขอคืนดังกล่าวอยู่ในสัดส่วนจำนวน 30 % ในหมวดค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ทางโรงเรียนเอกชนเรียกเก็บไปจากผู้ปกครอง ซึ่งแต่ละโรงเรียนอาจจะเหมือนและแตกต่างกันตามรูปแบบการจัดเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน  เช่น ค่าเรียนว่ายน้ำ ค่าอาหารกลางวัน ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าห้องเรียนปรับอากาศ  ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ  ค่ารถรับส่ง ค่าอาหารเสริมนม  เป็นต้น ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรัง มีทั้งหมด 37 โรง  ยังไม่คืนค่าธรรมเนียมอื่นๆให้กับผู้ปกครองทั้งหมด 18 โรง ทั้งนี้ ใช้เวลาในการประชุมหารือ เพื่อหาทางออกนานกว่า 3 ชม. 
 

ปรากฏว่าไม่สามารถหาข้อสรุปได้ โดยโรงเรียนที่ไม่คืน หรือคืนบางส่วนอ้างว่าทางโรงเรียนต้องหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วไปจำนวนหนึ่ง จึงคืนให้เต็มจำนวนทั้ง 100% ไม่ได้  พร้อมให้ข้อมูลในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด -19 ในครั้งนี้ ภาพรวมของโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง มีเงินในการบริหารจัดการภายในไม่เพียงพอ  หลายแห่งไม่มีเงินไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าจ้างเงินเดือนครูด้วย   ท้ายที่สุด ในที่ประชุมจึงให้ทาง ร.ร.ไปทบทวนหาข้อสรุป เรื่องคืนเงินใหม่ และให้แจ้งรายรายการว่า แต่ละรายการทำไมคืนเท่านี้ เสร็จแล้วให้ประชุมตกลงกับผู้ปกครองใหม่ ถ้าผู้ปกครองไม่ยอมรับอีก ก็จะเรียกมาไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียนต่อไป  

ล้มโต๊ะไกล่เกลี่ย รร.เอกชนตรัง ยืนยันไม่คืนเงินค่าเทอม

 โดยนายไพบูลย์  โอมาก รองผู้ว่าฯ กำชับให้ทางโรงเรียนกลับไปคิดทบทวนโดยยึดข้อสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และความพึงพอใจของผู้ปกครองด้วย

ล้มโต๊ะไกล่เกลี่ย รร.เอกชนตรัง ยืนยันไม่คืนเงินค่าเทอม
 

อย่างไรก็ตาม สำหรับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดตรัง  มีทั้งหมด 37 โรง  แบ่งเป็น โรงเรียนสามัญทั่วไป จำนวน 25 โรงเรียน โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา จำนวน 4 โรงเรียน  โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่กับประเภทสามัญ จำนวน 8 โรง  รวม 37 โรง และโรงเรียนที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ จำนวน 1 โรง  โดยเงินที่ทางโรงเรียนใช้ในการบริหารสถานศึกษาของตนมาจาก 2 ส่วนคือ เงินที่รัฐอุดหนุน หรือเงินค่าธรรมเนียมการเรียน จำนวน 70% เพื่อใช้เป็นฐานเงินเดือนครู  และเงินที่ทางโรงเรียนต้องหาเอง จำนวน 30%  ซึ่งเรียกว่าเงินค่าธรรมเนียมอื่นๆ  หรือเงินค่าเทอม โดยมีระเบียบประกาศชัดเจนว่าในอัตราเท่าไร แต่ละโรงเรียนจะจัดเก็บหรือไม่จัดเก็บก็ได้  และแต่ละโรงเรียนก็เรียกเก็บไม่เหมือนกัน  

ล้มโต๊ะไกล่เกลี่ย รร.เอกชนตรัง ยืนยันไม่คืนเงินค่าเทอม

ทั้งนี้ จากทั้ง 37 โรงเรียน  เรียกเก็บทั้งค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆจำนวน 17 โรง ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนเลย เป็นโรงเรียนการกุศล หรือโรงเรียนมูลนิธิจำนวน  12 โรง  ทั้งนี้ พบว่าในส่วนของโรงเรียนที่ไม่ลดค่าธรรมเนียมการเรียนเลย มีจำนวน 12 โรง  ที่ลดค่าธรรมเนียมการเรียน 15 โรง  ส่วนที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน 10 โรง   ซึ่งโดยภาพรวมจำนวนทั้งหมด 37 โรง พบว่ามีโรงเรียนที่ยังไม่คืนค่าธรรมเนียมอื่นๆให้กับผู้ปกครองทั้งหมด 18 โรงเรียน 

ภาพ/ข่าว โดย:
คนิตา  สีตอง จ.ตรัง