ตรัง - มติกรรมการโรคเปิดการเดินทางด้วยรถสาธารณเชื่อมภาคใต้ พร้อมกับออกมาตรกำกับจัดงานสารทเดือนสิบ หลังพบพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยจำกัดคนเข้าร่วมพิธี และงดการรับประทานอาหารร่วมกันภายในวัด

13 กันยายน 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อพิจารณาผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมเชื้อโควิด -19 ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคมีมติให้ผ่อนคลายการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะทั้งรถทัวร์ปรับอากาศ และรถตู้โดยสารเส้นทางพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และเชื่อมโยงจังหวัดภาคใต้อื่นๆทั้งหมด แต่ต้องรับโดยสารไม่เกิน 70 % ของจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร อากาศถ่ายเท และต้องแวะจอดพักในจุดที่กำหนด
ตรังงัดมาตรการกำกับจัดงานสารทเดือนสิบ


 ขณะเดียวกันได้ร่วมกันพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมโรคในช่วงงานเทศกาลวันสารทเดือนสิบที่กำลังจะมาถึงนี้ หลังพบมีพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ลูกศิษย์วัด และประชาชนในชุมชนใกล้บริเวณวัดติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น    โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดตรังที่มีหนังสือแจ้งเจ้าอาวาสในเขตปกครองทั้ง 10 อำเภอ  และผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ให้ทางวัดจัดสถานที่ประกอบพิธีในเทศกาลวันสารทเดือนสิบที่จะมีขึ้นทั้ง 2 ครั้ง ครั้งแรก วันที่ 22 กันยายน ซึ่งเป็นวันรับตายาย ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันส่งตายายตามประเพณี

ตรังงัดมาตรการกำกับจัดงานสารทเดือนสิบ

 

 

ตรังงัดมาตรการกำกับจัดงานสารทเดือนสิบ

โดยจะต้องประชาสัมพันธ์ให้คนมาร่วมงานน้อยที่สุด หรือไม่เกิน 70 % ของประชาชนในชุมชน เพื่อลดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก   วัดอุณหภูมิคนที่เดินทางไปร่วมงาน หากพบมีไข้ ไอ จาม  หรืออุณหภูมิสูง 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเข้าร่วมพิธี และให้รีบไปพบแพทย์ ลงทะเบียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์  เพื่อประโยชนในการติดตามเฝ้าระวังโรค จัดเจลล้างมือ สวมแมสตลอดเวลา ทำความสะอาดอุปกรณ์ จุดสัมผัสบ่อยๆ เว้นที่นั่งระยะห่าง 2 เมตร ให้ใช้เวลาจัดงานกระชับและสั้นที่สุด  และห้ามตั้งวงรับประทานอาหารร่วมกันภายในวัดอย่างเด็ดขาด


ภาพ/ข่าว โดย :
คนิตา  สีตอง จ.ตรัง