background-defaultbackground-default
ป.ป.ช. ลงมติยึดทรัพย์ "ประหยัด" อดีตรองเลขาธิการป.ป.ช. ร่ำรวยผิดปกติ

ป.ป.ช. ลงมติยึดทรัพย์ "ประหยัด" อดีตรองเลขาธิการป.ป.ช. ร่ำรวยผิดปกติ 658 ล้าน เตรียมยื่นคำร้องศาลอาญาคดีทุจริตฯ ยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดิน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

มีรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า ในช่วงเดือน มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ 4 ต่อ 4 เสียง ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า นายประหยัด พวงจำปา อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถูกกล่าวหาในคดีร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ รวมมูลค่ากว่า 658 ล้านบาท และเห็นชอบให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน 

 

เบื้องต้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติให้ส่งรายการ สำนวนการไต่สวน เอกสารพยานหลักฐานและความเห็นไปยังอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินแล้ว แต่ก็มีทรัพย์สินบางส่วนที่เห็นว่าไม่ใช่ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติ และให้ถอนการอายัดไปด้วย  

 

นายประหยัด พวงจำปา อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 

 

มติดังกล่าวมีภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติดังกล่าว นายประหยัด พวงจำปา ได้ทำเรื่องอุทธรณ์ขอความเป็นธรรม แต่กรรมการ ป.ป.ช. ยืนยันมติเดิม ชี้ว่า นายประหยัด มีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ 

 

สำหรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 23 ระบุว่า การลงมติเพื่อมีความเห็นว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการลงมติเพื่อมีความเห็นว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมด้วยโดยอนุโลม
 

 

ป.ป.ช. ลงมติยึดทรัพย์ "ประหยัด" อดีตรองเลขาธิการป.ป.ช. ร่ำรวยผิดปกติ

 

รายงานระบุว่า ก่อนหน้านี้ นายประหยัด พวงจำปา ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดในคดี จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 60 ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบไปแล้ว โดยอัยการสูงสุด ได้ยื่นฟ้องคดีต่อ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 

กรณีมีพฤติการณ์ควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินจำนวน 6 รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินและหนี้สินในชื่อของ นางธนิภา พวงจำปา คู่สมรส เป็นทรัพย์สินในประเทศ จำนวน 2 รายการ รวม 2,010,000 บาท และทรัพย์สินในต่างประเทศ จำนวน 4 รายการ รวม 225,383,103 บาท มูลค่ารวม 227,393,103 บาท ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

 

อย่างไรก็ตาม การชี้มูลความผิดทางคดีอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดจากศาล

 

นายประหยัด เคยชี้แจงยืนยันว่า การยื่นบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของภรรยา และทำการยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมไปแล้ว การดำเนินคดีดังกล่าวเป็นการกลั่นแกล้ง และดำเนินการไม่ชอบหลายประการ ไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ตน ส่วนข่าวที่พาดพิงว่า ตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับบางคดีนั้น คดีเหล่านั้นยังไม่มีข้อยุติ

 

 

ป.ป.ช. ลงมติยึดทรัพย์ "ประหยัด" อดีตรองเลขาธิการป.ป.ช. ร่ำรวยผิดปกติ

 

ขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวอิศรา 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด