กรุงเทพมหานคร ออกประกาศปิดโรงเรียน 1 วัน เพื่อทำความสะอาด ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังใช้เป็นสถานที่เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

19 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ออกประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว มีเนื้อหาดังนี้

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ในการปฏิบัติงานในวันตังกล่าวได้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อกำหนด 6 มาตรการหลัก (DMHT- RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา จึงให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และทำความสะอาดอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้ปลอดเชื้อและปลอดภัยก่อนการจัดการเรียนการสอนปกติ 
 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ. 2541 ข้อ 5 (3) จึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 และให้จัดการสอนชดเชยในภายหลัง
 

กรุงเทพมหานคร สั่งปิดโรงเรียน 1 วัน ป้องกันโควิด หลังใช้เป็นหน่วยเลือกตั้ง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด