svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

LGBT เฮ! ศาลรัฐธรรมนูญเปิดทางเพศเดียวกันแต่งงานได้

17 พฤศจิกายน 2564
5.3 k

LGBT เฮ! ศาลรัฐธรรมนูญเปิดทางเพศเดียวกันแต่งงานได้ หลังมีมติเอกฉันท์ชี้ ป.แพ่ง ม.1448 รองรับสมรสเพศชาย-หญิง ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่ตั้งข้อสังเกตถึง สภา-ครม.-หน่วยงานรัฐ ควรตรากฎหมายรับรองสิทธิ

     วันนี้ (17 พ.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญ นัดฟังคำวินิจฉัย กรณี น.ส.เพิ่มทรัพย์ แซ่อึ้ง และ น.ส.พวงเพชร เหมคำ คู่รักที่มีเพศกำเนิดเป็นเพศหญิง ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 63 แต่ถูกนายทะเบียนปฏิเสธ ทำให้ทั้ง 2 ราย ยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อให้ศาลสั่งนายทะเบียนรับจดทะเบียนสมรส หากนายทะเบียนปฏิเสธขอให้ส่งคำร้องโต้แย้งข้อกฎหมายไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 เพื่อให้วินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ที่รับรองการสมรสเฉพาะเพศชายและหญิง ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

 

LGBT เฮ! ศาลรัฐธรรมนูญเปิดทางเพศเดียวกันแต่งงานได้
 

     โดยศาลรัฐธรรมนูญ นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 4 และมาตรา 5 เป็นบททั่วไปที่วางหลักการคุ้มครองเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล และความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้ โดยมิได้มีข้อความใดที่คุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลไว้เป็นการเฉพาะ ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในส่วนนี้

 

LGBT เฮ! ศาลรัฐธรรมนูญเปิดทางเพศเดียวกันแต่งงานได้

     โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 25, 26, 27 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม โดยมีข้อสังเกตว่า รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสมควรดำเนินการตรากฎหมายเพื่อรับรองสิทธิและหน้าที่ของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศต่อไป

 

LGBT เฮ! ศาลรัฐธรรมนูญเปิดทางเพศเดียวกันแต่งงานได้