นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ลงนามคำสั่งผ่อนคลายมาตรการเข้าออกจังหวัดภูเก็ต โดยออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโดยให้ยกเลิกการลงทะเบียนเข้าจังหวัดผ่าน Gophuket โดยให้คงเหลือเพียงการลงทะเบียนผ่าน "หมอพร้อม" ช่องทางเดียว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

15 พฤศจิกายน 2564 นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ลงนามคำสั่งผ่อนคลายมาตรการเข้าออกจังหวัดภูเก็ต โดยออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโดยให้ยกเลิกการลงทะเบียนเข้าจังหวัดผ่าน Gophuket โดยให้คงเหลือเพียงการลงทะเบียนผ่าน "หมอพร้อม" ช่องทางเดียว นอกจากนี้ยังยกเลิกสิทธิในการแสดงบัตรนักเรียนในการเข้าออกสำหรับนักเรียนที่อายุตั้งแต่ 12ปีจนถึงต่ำกว่า 18 ปี นอกนั้นยังคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันด้านอื่นๆ เหมือนเดิม
ภูเก็ตผ่อนคลายมาตรการเข้าออกลงทะเบียน "หมอพร้อม" ที่เดียว

โดยอ้างอิงคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 7190/2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ภูเก็ตผ่อนคลายมาตรการเข้าออกลงทะเบียน "หมอพร้อม" ที่เดียว

ภูเก็ตผ่อนคลายมาตรการเข้าออกลงทะเบียน "หมอพร้อม" ที่เดียว
 

                ภูเก็ตผ่อนคลายมาตรการเข้าออกลงทะเบียน "หมอพร้อม" ที่เดียว

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ ๖๒๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ ๖๒๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ ๖๒๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
โดยให้ "ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ"