เภสัชฯ รวมตัวค้าน "บุหรี่ไฟฟ้า" ทำลายสุขภาพประชาชน ชี้ไม่ช่วยให้เลิกบุหรี่ แต่ทำให้ติดบุหรี่ไฟฟ้า ห่วงสายควันรุ่นเยาว์ มอมเมา เสพติด แนะ ปรึกษาเครือข่ายเภสัชกรร้านยาอาสาพาเลิกบุหรี่ , คลินิกฟ้าใสในรพ. , เครือข่ายวิชาชีพทางสาธารณสุข

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ, มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน, สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) และชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย   คัดค้านแนวคิดที่รัฐจะผลักดันให้ "บุหรี่ไฟฟ้า" เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมาย  เนื่องจาก

 

“เภสัชฯ” รวมตัวค้าน “บุหรี่ไฟฟ้า” ชี้ไม่ช่วยเลิกบุหรี่-อันตรายต่อสุขภาพ

1. ในควันบุหรี่ไฟฟ้าบางชนิดมีสารเคมีถึง 56 ชนิด ที่พบในระดับที่สูงกว่าควันบุหรี่ธรรมดา ซึ่งพบมีสารเคมี 22ชนิดที่มีระดับสูงกว่าบุหรี่ธรรมดาถึง 200 % และ 7 ชนิด ที่มีระดับสูงกว่าบุหรี่ธรรมดาถึง 1,000 %

 

โดยที่สารเคมีดังกล่าวบางตัวไม่พบในบุหรี่ธรรมดา ดังนั้น บุหรี่ไฟฟ้ายังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสุขภาพประชาชน ทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาความเจ็บป่วยที่จะตามมา

 

“เภสัชฯ” รวมตัวค้าน “บุหรี่ไฟฟ้า” ชี้ไม่ช่วยเลิกบุหรี่-อันตรายต่อสุขภาพ

 

2.  การให้เลิกบุหรี่ในประเทศไทยมีหลายช่องทางที่จะทำให้ผู้ติดบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ ได้แก่ การรับบริการจากเครือข่ายเภสัชกรร้านยาอาสาพาเลิกบุหรี่ที่มีทั่วประเทศ คลินิกฟ้าใสที่มีในโรงพยาบาล บริการ 1600 และเครือข่ายวิชาชีพอื่นๆ อีกมากมาย ประกอบกับการให้บริการเลิกบุหรี่มีการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ไม่มีพิษภัยช่วยอยู่แล้วและส่วนหนึ่งก็ไม่ต้องใช้ยา โดยไม่จำเป็นต้องใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการช่วยเลิกบุหรี่

 

และจากงานวิจัยมากมายพบว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่สามารถทำให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จอีกทั้งจะติดบุหรี่ไฟฟ้าตามมา ซึ่งการได้รับนิโคตินติดต่อกันนานๆนั้นเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

3. บุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น โดยการโฆษณาและการส่งเสริมการขายทางการตลาดที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเป็นลักษณะของการมอมเมาเยาวชนให้หลงผิดและติดยาเสพติดตามมา และคนที่ติดบุหรี่แล้ว ส่วนใหญ่เลิกไม่ได้ แม้อยากเลิก จึงทำลายสุขภาพของคนไทยมากขึ้นในระยะยาว

 

 

4.  บุหรี่ไฟฟ้าสามารถเพิ่มการกระจายเชื้อโควิด-19 ไปสู่คนใกล้ชิดได้ จึงส่งผลต่อการเพิ่มการระบาดของเชื้อโควิด-19

 

 

 

“เภสัชฯ” รวมตัวค้าน “บุหรี่ไฟฟ้า” ชี้ไม่ช่วยเลิกบุหรี่-อันตรายต่อสุขภาพ

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับคณะแพทย์จากราชวิทยาลัย 14 แห่ง เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ และสมาพันธ์เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ ได้ออกแถลงการณ์คัดค้าน  การศึกษาเพื่อผลักดันให้ “บุหรี่ไฟฟ้า” ถูกกฎหมาย โดยให้เหตุผลว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกัน