ป.ป.ช.พิจิตร และชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพิจิตร ส่งสายสืบตรวจสอบ เฝ้าระวังการทุจริตทุจริต 3 โครงการหลัก 7 โครงการย่อย ทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตร ตามสโลแกน“อย่าทำตัวหนักแผ่นดิน อย่าหากินกับประโยชน์ส่วนรวม”

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิจิตร และชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพิจิตร ภายใต้โครงการ “ชมรม STRONG พิจิตรสอดส่องเฝ้าระวังการทุจริตเพื่อพิจิตรโปร่งใส” โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะในการสอดส่องและแจ้งเบาะแสการทุจริตของสมาชิกชมรมฯ 12 อำเภอ ๆ ละ 5 คน ในระหว่างวันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า CK Convention Hall อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

 

ผู้รับเข้ารับการอบรม จะได้รับการฝึกและเป็นตัวแทนลงพื้นที่สอดส่องเฝ้าระวังการทุจริตทุจริตของทั้ง 12 อำเภอ ในจังหวัดพิจิตร เป็นเวลา 11 วัน 

 

ดังนี้ 1.ตรวจเยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 60 แห่ง ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.  
2.ตรวจเยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันนักเรียนของศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนในสังกัด อปท. และงานก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน 1 โครงการของ อปท. 60 แห่ง 

ป.ป.ช.พิจิตร ส่งสายตรวจสอบทุจริตทั้ง 12 อำเภอ

3. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 7 แห่ง ที่ดำเนินโครงการดังนี้ 
3.1. โครงการ โคก หนอง นา โมเดล (สำนักงานพัฒนาชุมชน)  
3.2. โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรและสหกรณ์) 
3.3. โครงการแจกถุงยังชีพ (สำนักงานวัฒนธรรม) 
3.4. งบบูรณะปฏิสังขรณ์ (สำนักงานพระพุทธศาสนา) 
3.5. งานก่อสร้างระบบป้องกันนำ้ท่วมพื้นที่อำเภอบางมูลนาก (สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง) 
3.6. งบภัยแล้งและน้ำท่วม (สำนักงานจังหวัดพิจิตร) 
3.7. การบริหารจัดการวัคซีนโควิค (อบจ. พิจิตร) 

ป.ป.ช.พิจิตร ส่งสายตรวจสอบทุจริตทั้ง 12 อำเภอ

ป.ป.ช.พิจิตร ส่งสายตรวจสอบทุจริตทั้ง 12 อำเภอ

ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามสโลแกน “อย่าทำตัวหนักแผ่นดิน อย่าหากินกับประโยชน์ส่วนรวม” ส่วนผลการลงพื้นที่สอดส่องเฝ้าระวังการทุจริตจะรายงานให้ทราบต่อไป โดยโครงการนี้ ได้รับเงินสนับสนุนจากองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กองทุนป.ป.ช.

ป.ป.ช.พิจิตร ส่งสายตรวจสอบทุจริตทั้ง 12 อำเภอ