svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ผบ.ทร." เป็นประธานพิธีบรรจุขรก. ทดแทนกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย ที่เสียชีวิต

01 มิถุนายน 2566
561

"ผู้บัญชาการทหารเรือ" เป็นประธานในพิธีรายงานตนเอง ของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ ทดแทนกำลังพลที่เสียชีวิต กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

1 มิถุนายน 2566 พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรายงานตนเอง ของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ ทดแทนกำลังพลที่เสียชีวิตกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง จำนวน 10 นาย ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร ข้าราชการกลาโหม พลเรือนชั้นสัญญาบัตร นายทหารประทวน และข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ซึ่งเป็นทายาท ของกำลังพล เรือหลวงสุโขทัย ที่เสียชีวิต โดยพิธีจัดให้มีขึ้น ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

"ผบ.ทร." เป็นประธานพิธีบรรจุขรก. ทดแทนกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย ที่เสียชีวิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิต 29 นาย และรอดชีวิต 76 โดยในส่วนของการปฏิบัติ การค้นหากำลังพล กองทัพเรือและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทำการค้นหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กองทัพเรือได้ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง นั้น

"ผบ.ทร." เป็นประธานพิธีบรรจุขรก. ทดแทนกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย ที่เสียชีวิต

โดย พล.ร.อ.เชิงชาย มีความเป็นห่วงครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตรวมถึงกำลังพลที่ยังคงสูญหายเป็นอย่างมาก จึงได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิกำลังพล ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ครอบครัวของกำลังพลในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ รวมถึง ให้ทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิตเข้ารับการบรรจุรับราชการในกองทัพเรือ 

"ผบ.ทร." เป็นประธานพิธีบรรจุขรก. ทดแทนกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย ที่เสียชีวิต


โดยในวันนี้มีทายาทของกำลังพลที่ได้รับการบรรจุ เข้ารายงานตนเอง จำนวน 10 นาย ดังนี้

1. น.ส.ญาณิกากร สิโรดม ภรรยา ว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์  สิโรดม ต้นเรือ เรือหลวงสุโขทัย เข้ารับการบรรจุเป็น ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่ง ประจำแผนกทูตทหาร กองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ

2. ว่าที่เรือตรี ภาสกร พิมที บุตรชาย พันจ่าเอก อำนาจ พิมที พลขับรถ กองร้อยรักษาฝั่งที่ 2 กองพันรักษาฝั่งที่ 12 กรมรักษาฝังที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้ารับการบรรจุเป็น นายทหารสัญญาบัตร ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

"ผบ.ทร." เป็นประธานพิธีบรรจุขรก. ทดแทนกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย ที่เสียชีวิต

3. น.ส.อารียา  อีสา  พี่สาว จ่าโท สหรัฐ  อีสา จ่าเรือแผนกเดินเรือ เรือหลวงสุโขทัย เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการสัญญาบัตร ในตำแหน่งนายทหารพระธรรมนูญ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

4. น.ส.เรวดี  สมเหนือ พี่สาว จ่าตรี สถาพร สมเหนือ พนักงานเรดาร์ แผนกยุทธการและสื่อสารเรือหลวงสุโขทัย เข้ารับการบรรจุ เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่ง ประจำแผนกวิชาการและการฝึก กองอาชีวะสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ

"ผบ.ทร." เป็นประธานพิธีบรรจุขรก. ทดแทนกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย ที่เสียชีวิต

5. น.ส.อุษา คงเกตุ พี่สาว จ่าเอก ไพร ร่วมญาติ นายพวกยิงที่ 2 หมู่ป้องกันที่ 3 หมวดป้องกันที่ 3 กองร้อยป้องกัน กองพันรักษาฝังที่ 12 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่ง ประจำหมวดห้องทดลอง แผนกควบคุมคุณภาพ กองโรงงาน กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ

6. น.ส.อรอุมา พูนผล พี่สาว จ่าเอกจักรพงศ์ พูนผล จ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงสุโขทัย เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน ในตำแหน่ง เสมียนแผนกออกแบบและทดลองเรือ กองแผนและประมาณการช่าง อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ

"ผบ.ทร." เป็นประธานพิธีบรรจุขรก. ทดแทนกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย ที่เสียชีวิต

7. นายมงคล นาดี พี่ชาย จ่าตรีศราวุธ นาดี จ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงสุโขทัย เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวนในตำแหน่งช่างแผนกเครื่องสื่อสาร  กองอิเล็กทรอนิกส์ที่ 1 กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

8. น.ส.สุวรรณภา รักษาภักดี พี่สาว พลทหาร ปรีชา รักษาภักดี พลปืนแผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงสุโขทัย เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน ในตำแหน่งเสมียนแผนกยุทธการและการฝึก กองยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ

"ผบ.ทร." เป็นประธานพิธีบรรจุขรก. ทดแทนกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย ที่เสียชีวิต

9. น.ส.พนิดา อุ่นอ่อน ภรรยา พลทหาร จิราวัฒน์ ธูปหอม พลลูกมือ หมวดส่งกำลังกองร้อยสนับสนุนส่วนหน้าที่ 1 กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวนในตำแหน่ง เสมียนแผนกสวัสดิการ ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

10. น.ส.วิภาพร แสนแก น้องสาว พลทหารจำลอง แสนแก พลบริการ กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน  กองพลนาวิกโยธิน เข้ารับการบรรจุเป็นราชการชั้นประทวน ในตำแหน่งเสมียนการเงินแผนกบัญชี กองการเงิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

"ผบ.ทร." เป็นประธานพิธีบรรจุขรก. ทดแทนกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย ที่เสียชีวิต

ทั้งนี้ ในส่วนทายาทและครอบครัว ของผู้เสียชีวิต รายอื่น ๆ ที่ อยู่ระหว่างการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ทางหน่วยต้นสังกัด จะเสนอกองทัพเรือ เพื่อขอบรรจุเข้ารับราชการต่อไป