svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศวันเลือกวันรับสมัคร สว. พร้อมขั้นตอนดำเนินการ

13 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศแล้ว! กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา พร้อมขั้นตอนต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

13 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๔๑ และข้อ ๔๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศ กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้

๑.๑ วันเลือกระดับอำเภอ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๒วันเลือกระดับจังหวัด วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๓ วันเลือกระดับประเทศ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. กำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๒.๑ บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้มีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับเลือก ในกลุ่มใดได้เพียงกลุ่มเดียว ดังต่อไปนี้

(๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

(๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

(๓) กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

(๔)กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

(๕) กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชลัมลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

(๖) กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

(๗) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

(๘) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

 

(๙) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

(๑๐) กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม (๙)

(๑๑) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

(๑๒) กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

(๑๓) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

(๑๔) กลุ่มสตรี

(๑๕) กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

(๑๖) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

(๑๗) กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

(๑๘) กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

(๑๙) กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

(๒๐) กลุ่มอื่น ๆ

๒.๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองต่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ ดังต่อไปนี้

(๑) ใบสมัคร (สว. ๒)

(๒) เอกสารข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัคร (สว. ๓)

(๓) หนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว. ๔) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี (ยกเว้นสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มอัตลักษณ์อื่น)

(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(๕) สำเนาทะเบียนบ้าน

(๖) ใบรับรองแพทย์

(๗) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาดกว้างประมาณ ๘. ๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จำนวนคนละ ๒ รูป สำหรับปิดแบบข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัคร (สว. ๓)

(๘) หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(ก) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเกิดในอำเภอที่สมัครรับเลือก

(ข) หลักฐานซึ่งแสดงว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก

(ค) หลักฐานซึ่งแสดงว่าทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก

(ง) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยทำงานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี

(จ) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศึกษา

(๙) หลักฐานอื่น ๆ เช่น

(ก) หลักฐานการขอลาออกหรือการขออนุญาตให้ลาออก กรณีเป็นข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

(ข) เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

(๑๐) ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกคนละ ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(๑๑) สำเนาหลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนำมาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและไม่ใช่บุคคลผู้ถูกจำกัดสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

หลักฐานเอกสารตาม (๔) (๕) (๘) (๙) และ (๑๑) ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและเป็นจริงของเอกสารหลักฐานทุกฉบับและทุกหน้าด้วย

บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้มีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับเลือก ในกลุ่มใดได้เพียงกลุ่มเดียวและอำเภอเดียว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

logoline