"นิพนธ์"เผยกพต.อนุมัติกว่า 250 ล้านบาท พัฒนาจุดเชื่อม"ไทย-มาเลเซีย"ช่วงด่านสะเดาฯ พร้อมขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 มีนาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะกรรมการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

 

โดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า ที่ประชุม กพต. ได้อนุมัติหลักการโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ - ด่านบูกิตกายูฮิตัม ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดสงขลา กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการ

 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะกรรมการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2565

 

นอกจากนี้ พร้อมทั้งอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ -
ด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเขีย จำนวน 251.9668 ล้านบาท โดยมอบหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ไปปรับแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามขั้นตอนต่อไป 

 


 

ขณะเดียวกัน การอนุมัติดังกล่าว เป็นการพิจารณาต่อเนื่องจากมติที่ประชุม กพต. เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2564 ซึ่งมอบหมาย ศอ.บต.รับข้อสังเกตของตน ว่าปัจจุบันด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อ.สะเดา จ.สงขลา ได้ดำเนินการก่อสร้างมาเกือบ 2 ปีแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เนื่องจากปัญหาจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ยังไม่ได้ข้อยุติ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับได้ ประกอบกับเป็นปัญหาค่าใช้จ่ายส่วนของการบำรุงรักษาที่จะเพิ่มมากขึ้น หากไม่ดำเนินการใช้ให้เกิดตามวัตถุประสงค์ จึงให้เร่งรัดผลักดันการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยด่วนที่สุด และเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2565 ก็มีการประชุมรับทราบความคืบหน้า

 

อนึ่ง สำหรับการพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรชายแดนไทย - มาเลเซีย (ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่) ซึ่ง ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยจ.สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดประชุมเร่งรัดการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ กับด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเชีย โดยมีนายนิพนธ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อหาข้อสรุปที่สำคัญ ได้แก่

 

1.จุดเชื่อมต่อถนนจากด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย อยู่ระหว่างหลักเขตแดนที่ BP23/9 -BP 23/10 ซึ่งไปตามมติที่ประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคร่วมฝ่ายไทย-มาเลเชีย (Expet Working Group: EWG) และจัดทำแบบแปลนถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมให้มีความสมบูรณ์ พร้อมงบประมาณการก่อสร้างและค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างและผลอาสิน ให้เรียบร้อย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อ.เทพา จ.สงขลา ผ่านโครงการก่อสร้างกําแพงป้องกันการกัดเซาะบริเวณปากน้ำเทพา ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทย – ซาอุดีอาระเบีย พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าโครงการเมืองปศุสัตว์ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

อีกทั้ง รายงานความก้าวหน้าโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรณีเร่งด่วนและการจัดทําปะการังเทียม พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานความก้าวหน้าการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” อีกด้วย