กรมการขนส่งทางบก เผยยอดการใช้บริการช่องทางชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมผลักดันเจ้าของรถใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวก ปลอดภัย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุค New Normal

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 พฤศจิกายน 2564 นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การให้บริการรับชำระภาษีประจำปีในปีงบประมาณ 2565 กรมการขนส่งทางบกมุ่งเน้นผลักดันให้ผู้เสียภาษีรถประจำปี ใช้บริการชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น โดยในเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 มียอดการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th มีผู้ใช้บริการจำนวน 50,524 คัน และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax มีผู้ใช้บริการจำนวน 5,916 คัน ซึ่งมีแนวโน้มที่ประชาชนจะใช้บริการรับชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การดำเนินชีวิตในยุค New Normal ของประชาชนที่ต้องการความสะดวกสบาย เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาสำนักงานขนส่ง และช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

พรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
 

สำหรับสถิติการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม 2564 มีผู้ใช้บริการจำนวนทั้งสิ้น 490,331 คัน ช่องทางการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 มีผู้ใช้บริการมากที่สุด จำนวน 351,730 คัน รองลงมาคือการใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 66,349 คัน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวน 12,130 คัน ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) จำนวน 1,859 คัน นอกจากนี้ ยังมีบริการชำระภาษีผ่านแอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 988 คัน และที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 835 คัน
 

ขนส่งฯ เปิดยอดชำระภาษีรถ กทม. ทะลุ 4.9 แสนคัน

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 90 วัน ก่อนวันที่ภาษีรถสิ้นอายุ พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริการให้ครอบคลุมเจ้าของรถที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี หรือรถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี สามารถชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th หรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax โดยต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการชำระภาษีประจำปี ส่วนรถที่ไม่มีเงื่อนไขต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีสามารถดำเนินการได้ทันที ช่องทางออนไลน์ดังกล่าวสามารถเลือกรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ซึ่งจะได้รับภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน หรือรับผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ภายในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ทั้งนี้ การชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก สะดวกสบาย อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ 
 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด