อ.เมืองเลย จ.เลย กกต.เลย เตือนผู้สมัครนายก และ ส.อบต.ทั้ง 71 แห่งพึงระวังอย่ากระทำผิดกฎหมาย อาจจะรับโทษหนัก ส่วนบรรยากาศการรับสมัครค่อนข้างคึกคักเนื่องจากห่างหายไปนานทำให้เกิดการตื่นตัว

เวลา 09.30  น.วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด นายสุทธิชัย  บุญเรือง  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย(กกต.) อ.เมืองเลย จ.เลย  เปิดเผยว่า   การเปิดรับสมัคร นายก อบต. และสมาชิก ส.อบต. ระหว่าง วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564  ในพื้นที่จังหวัดเลย   ทั้ง 14  อำเภอ มีจำนวน 71  แห่ง  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบ ในหลักการตามแผนการจัดการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น ถึง 16.30 น. ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พร้อมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 50 ได้มีกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้แล้วนั้น
    

ได้ทำการแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำตำบล และคณะกรรมการ กกต.ตำบล แห่งละ 3 คน จำนวน  71 แห่ง ทั้ง  14 อำเภอพร้อมจัดการแต่งตั้ง ปลัด อบต.ทุกแห่งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำ อบต.นั้น ๆ แล้ว  มีการประชุมซักซ้อมวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ เรียบร้อยทุกแห่ง ทั้งการติดประกาศ สถานที่ ติดป้าย จากการที่เดินทางออกไปตรวจแต่ละแห่ง นั้น  เห็นว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไร มีความคึกคักเพราะว่างเว้นการเลือกตั้งไป 8 ปี ประชาชน ผู้สมัคร นักการเมืองท้องถิ่นตื่นตัวกันมากผู้สมัครตำแหน่งนายกมีเฉลี่ย 4 คน รวมทั้งผู้สมัคร ส.อบต.ก็จำนวนที่มากกว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง  แม้จะแข่งขันกันสูงแต่จังหวัดเลยไม่เคยมีภาพข่าวที่มีปัญหาร้องเรียนฟ้องร้องหรือกระทำผิดที่รุนแรง  เป็นการเลือกตั้งแบบสมานฉันท์ต่างรู้บทบาทหน้าที่รู้จักแพ้-ชนะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬาให้อภัยกัน  
 

สำหรับข้อที่ควรระมัดระวังคือ ลักษณะต้องห้ามต่างๆ บุคคลใดที่รู้ว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ ขาดคุณสมบัติการสมัครเลือกตั้ง  อย่าได้กระทำเพราะจะรับโทษหนัก  ตลอดจนการหาเสียงเลือกตั้ง  วิธีการ ผู้ช่วยหาเสียง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ การจัดเวทีปราศรัยหาเสียง  ซึ่งทุกวันนี้ก็มีผู้สมัครและทีมงานมารับคำชี้แจงจาก จนท.ประจำ สนง. กกต.จ.เลย จำนวนมาก จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้  จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเที่ยงธรรม       
โดย - บุญชู ศรีไตรภพ