ด่วน! ที่ประชุม มส. แจ้งในหลวงทรงมีพระราชดำริแต่งตั้งพระสังฆาธิการ 30 รูป "พระธรรมวชิรมุนี" เป็นเจ้าคณะกทม. และสั่งปลดฟ้าผ่า 3 เจ้าคณะจังหวัด “พระเทพสารเมธี-พระธรรมรัตนาภรณ์-พระราชปริยัติสุนทร”

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เกิดประเด็นร้อนวงการผ้าเหลือง เมื่อวันนี้ (30 ก.ย.) ในการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ผ่านระบบออนไลน์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้แจ้งที่ประชุม มส. ว่า สำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 15 ก.ย.2564 กราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ความว่า ตามที่สมเด็จพระสังฆราชขอพระราชทานถวายพระพร กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานพระราชดำริในการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน 30 รูป ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนั้น 

แฟ้มภาพที่ประชุมมหาเถรสมาคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ ดังนี้ 1.แต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน 30 รูป ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด อาทิ พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ณาณสํวโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร 

พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ณาณสํวโร)
 

และ 2.ถอดถอนพระสังมาธิการ จำนวน 3 รูป ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด 1.พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ออกจากตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ฉะเชิงเทรา 2.ถอดถอน พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) ออกจากตำแหน่ง เจ้าคณะ จ.ปทุมธานี 3.ถอดถอน พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) และแต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน 3 รูป ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด 1.แต่งตั้ง พระราชภาวนาพิธาน (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน) ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ฉะเชิงเทรา 2.แต่งตั้ง พระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สำอาง ตานทินฺโน) ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ปทุมธานี 3.แต่งตั้ง พระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทฺธิญาโณ) ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)

3 เจ้าคณะจังหวัดที่ถูกปลด