นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ลงนามคำสั่งขยายเวลาออกนอกเคหสถานในเวลา 21.00-04.00น.ของวันรุ่งขึ้นออกไปอีก โดยมีผลตั้งแต่ 15-30 กันยายน 2564 โดยยกเว้นบุคคลใน 6 กลุ่ม

14 กันยายน 2564 ที่จ.สงขลา หลังจากจังหวัดสงขลามีตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งอย่างต่อเนื่อง นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา จึงได้เซ็นต์คำสั่งด่วนอีกครั้ง เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ในเวลา 21.00-04.00 น. โดยขยายเวลาออกไปอีกโดยมีผลตั้งแตวันที่ 15-30 กันยายน นี้

สงขลาขยายเวลาเคอร์ฟิวอีกรอบมีผล 15-30 ก.ย.นี้

โดยมีรายละเอียดดังนี้ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้นเพื่อเป็นการบังคับใช้บรรดามาตรการ ตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้แล้วต่อเนื่องไปให้เหมาะสมกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่รัฐบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จึงยังมีความจำเป็น
ที่จะต้องดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมโรคต่อไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑) (๗) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๓) ลงวันที่ ๑0 กันยายน พ.ศ. ๒๕'๖๔ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข

สงขลาขยายเวลาเคอร์ฟิวอีกรอบมีผล 15-30 ก.ย.นี้
 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๖ (๑)ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕'๖๔ จึงขยายระยะเวลาในการดำเนินมาตรการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ดังนี้

สงขลาขยายเวลาเคอร์ฟิวอีกรอบมีผล 15-30 ก.ย.นี้


๑. การห้ามออกนอกเคหสถาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้น
"ห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา๒๑.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๔.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น"ผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ ย่อมมีความผิดและต้องระวางโทษตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้บุคคลตามกรณีดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานในห้วงเวลาดังกล่าว

(๑) การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วยหรือผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์หรือเข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุข
(๒) การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย็ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์สินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า
(๓) การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ ผู้ขนส่งและผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาสยานหรือสถานีขนส่ง ผู้ขนส่งและประชาชนที่เดินทางไปยังที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือระบบแยกกักเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในห้วงเวลาดังกล่าว
(๔) การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้ให้ความช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ประสบภัย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและอาหาร ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ผู้บริการด้าน ธนาคาร ตลาดทุน การประกันภัย ผู้จำเป็นต้องดำเนินงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
(๕) การประกอบอาชีพที่จำเปีน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตามรอบเวลา กะ หรือการทำงานตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน การทำงานในโรงงานงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาหรืองานเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้ งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรือการตรวจรักษาสัตว์
(๖) กรณีจำเป็นอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตเป็นเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้บุคคลที่มีความจำเป็นตามข้อ (๑) ถึง (๕) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทาง หรือหลักฐานอื่นๆต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดให้บุคคลที่มีความจำเป็นตามข้อ (๖) แสดงเหตุจำเป็นพร้อมหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ ได้แก่ นายอำเภอ หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เพื่อพิจารณาอนุญาต

สงขลาขยายเวลาเคอร์ฟิวอีกรอบมีผล 15-30 ก.ย.นี้
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงนามโดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา