แม่ฮ่องสอน - คลัสเตอร์สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ยังไม่หยุดนิ่ง พบติดเชื้อเพิ่มอีก 28 ราย ด้านแพทย์วอนให้ประชาชนป้องกันตัวเองอย่างเข้มข้น หลังการระบาดลุกลามไม่หยุดต่อเนื่องมากกว่า 2 สัปดาห์ ด้านกิ่งกาชาดแม่สะเรียงวอนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสบเมย ที่กำลังขาดแคลน

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการระบาดระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 122 ราย พบเชื้อ 28 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด

"คลัสเตอร์สบเมย"ติดเชื้อเพิ่มอีก 28 ราย

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ CaseMS474 -MS501 รวม 28 ราย เพศชาย 13 ราย เพศหญิง 15 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงของคลสเตอร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โดยเป็นนักเรียน 6 ราย พระภิกษุ/สามเณร 3 ราย และประชาชน 19 ราย ทั้งหมดเข้ารับการกักกันตัวที่ศูนย์กักกันของโรงเรียนฯ วัด และชุมชน มีผลการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ  Antigen Test Kit (ATK) เป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสบเมย 24 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 4 ราย สำหรับผู้ป่วย ที่เป็นเด็กนักเรียน หากประเมินแล้วไม่มีอาการป่วยรุนแรง จะส่งต่อเข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน(Community Isolation :CI) โรงเรียนสบเมยวิทยาคมต่อไป ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันในคลัสเตอร์  โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 177 ราย

 

"คลัสเตอร์สบเมย"ติดเชื้อเพิ่มอีก 28 ราย

สรุปสถานการณ์ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด จำนวน 501 ราย เป็นเพศชาย 249 ราย และเพศหญิง 252 ราย เสียชีวิต 4 ราย (0.8%) รักษาหายแล้ว 278 ราย (55.4%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 219 ราย (43.8%) รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 5 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 13 ราย โรงพยาบาลปาย 10 ราย โรงพยาบาลสบเมย 41  ราย CI โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 46 ราย CI บ้านสบเมย 4 ราย และโรงพยาบาลสนาม 2 แห่งรวม 97 ราย

 

"คลัสเตอร์สบเมย"ติดเชื้อเพิ่มอีก 28 ราย

นายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงอาการของผู้ป่วยที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาทั้ง 219 ราย ว่า เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย 214 ราย ปานกลาง 5 ราย ขณะที่จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่พบแต่ละวันยังสูง จึงขอความร่วมมือ จากประชาชนทุกคน ทั้งในหมู่บ้าน ชุมชน ที่ยังไม่มีผู้ป่วย หรือมีผู้ป่วยแล้ว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปใน ที่ชุมชน และปฏิบัติตามคาแนะนา มาตรการ ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกาหนดอย่างเคร่งครัด และเพื่อเป็นการป้องกันโรค ลดความรุนแรง ของโรค ลดการเสียชีวิต หากมีการติดเชื้อไปแล้ว จึงอยากให้ทุกคน ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติพี่น้อง หรือบุคคลในครอบครัวที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ ให้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาล หรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่ต่อไป

 

"คลัสเตอร์สบเมย"ติดเชื้อเพิ่มอีก 28 ราย

ทางด้านกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้ประกาศขอประชาชนและผู้ใจบุญช่วยเหลือเด็กนักเรียน โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนและต้องการสิ่งของ ที่จำเป็นได้แก่ เครื่องนอน ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม ถุงขยะดำ ถุงขยะแดง ถุงพลาสติก ขันน้ำ ถังน้ำ ของใช้ส่วนตัว นักเรียนชาย หญิง ขนม ผลไม้ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ น้ำยาล้างห้องน้ำ เฟซชิลล์ และน้ำดื่ม ที่กำลังขาดแคลนอย่างหนักในปัจจุบัน โดยผู้ที่ต้องการบริจาคสิ่งของที่กล่าวมาข้างต้น สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 053-618-106

 

"คลัสเตอร์สบเมย"ติดเชื้อเพิ่มอีก 28 ราย

โดย ทศพล บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน