กระทรวงเกษตรฯ จ่ายเยียวยาเกษตรกร 65 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี-สกิน 1,018 ล้านบาท มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 พร้อมนำเข้าวัคซีนเพิ่ม 5 ล้านโดส

เกษตรฯจ่าย 1 พันล้าน เยียวยา ลัมปี-สกิน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประภัตร โพธสุธน บอกถึงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โค-กระบือ เสียชีวิตจากโรคลัมปี-สกิน ว่า จากรายงานของกรมปศุสัตว์พบการระบาดสะสมรวม 65 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบ 268,371 ราย โค-กระบือป่วยสะสม 581,747 ตัว รักษาหายแล้ว 441,543 ตัว อยู่ระหว่างการรักษา 90,879 ตัว ป่วยตายสะสม 51,073 ตัว โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564

เกษตรฯจ่าย 1 พันล้าน เยียวยา ลัมปี-สกิน

สำหรับอัตราการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 กำหนดว่า 
โค ได้ไม่เกินรายละ 5 ตัว อายุน้อยกว่า 6 เดือน 13,000 บาท อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี 22,000 บาท อายุมากกว่า 1 ปีถึง 2 ปี 29,000 บาท อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 35,000 บาท

เกษตรฯจ่าย 1 พันล้าน เยียวยา ลัมปี-สกิน

กระบือ ไม่เกินรายละ 5 ตัว อายุน้อยกว่า 6 เดือน 15,000 บาท  อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี 24,000 บาท อายุมากกว่า 1 ปีถึง 2 ปี 32,000 บาท  อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 39,000 บาท
 

 

สำหรับประกาศหลักเกณฑ์ปลีกย่อยฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 แต่กระทรวงฯ ได้ขอให้กระทรวงการคลังยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงสามารถเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี-สกินย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ครอบคลุมทั้งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน รวมถึงกรณีที่เกษตรกรไม่ได้เก็บหลักฐานการตายของสัตว์ไว้ ก็สามารถแจ้งปศุสัตว์อำเภอ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการทำประชาคม หากทำประชาคมครบ 3 วันแล้ว ไม่มีผู้คัดค้าน ก็สามารถรับเงินเยียวยาได้ 

กรณีที่เกษตรกรได้รับเงินเยียวยาไปแล้วในเรทอัตราเยียวยาเก่า กระทรวงฯจะทบทวนอีกครั้ง เพื่อจ่ายเงินเยียวยาส่วนต่างเพิ่มเติมให้เท่ากันอัตราการเยียวยาใหม่ คาดว่าการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร กรณี โค-กระบือ ป่วยตายด้วยโรคลัมปี-สกิน จะใช้วงเงินรวม  1,018 ล้านบาท

เกษตรฯจ่าย 1 พันล้าน เยียวยา ลัมปี-สกิน

 ล่าสุดมี 4 จังหวัด ที่เกษตรกรส่งเอกสารเข้ามาครบแล้ว และกรมปศุสัตว์ตรวจสอบข้อมูล ผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนครบถ้วนแล้ว คือ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และสระแก้ว รวมเกษตรกร 2,576 ราย สัตว์ตาย 2,800 ตัว ซึ่งกระทรวงฯจะทยอยจ่ายเงินเยียวยารวม  29.77 ล้านบาท 

ขณะเดียวกัน กรมปศุสัตว์ได้สั่งวัคซีน LSDV ป้องกันโรคลัมปี-สกิน เพิ่มอีก 5 ล้านโดส โดยมีการนำเข้าล็อตแรกแล้ว  2.5 ล้านโดส และจะทยอยเข้ามาอีกในล็อตที่สองและล็อตสาม จนครบ 5 ล้านโดส ซึ่งการจัดสรรวัคซีนจะยึดหลักรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม ตามสัดส่วนของจำนวนประชากรสัตว์ทั่วประเทศ