กรมปศุสัตว์ ยืนยันคุมโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ได้เบ็ดเสร็จภายใน 3 เดือน หลังเร่งฉีดวัคซีน 5 ล้านโดน ได้ตามแผน ทำสัตว์ป่วยใหม่ลดลง

อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต ระบุ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือของเกษตรกรล่าสุดมีสัตว์ที่ป่วยทั้งหมด 561,124 ตัว แยกเป็นโคนม 7,850 ตัวโคเนื้อ 550,170 ตัว กระบือ 3,100 ตัว ตายสะสมรวม 43,121 ตัว แยกเป็น โคนม 495 ตัว โคเนื้อ 42,265 ตัว กระบือ 361 ตัว  หายป่วยสะสมรวม 343,015 ตัว แยกเป็น โคนม 2,603 ตัว โคเนื้อ 338,704 ตัว กระบือ 1,708 ตัว โดยสถานการณ์ปัจจุบันพบสัตว์ป่วยใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างมาก และเมื่อดำเนินการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายเชื่อมั่นว่า โรคจะสงบได้ภายใน 3 เดือน อย่างแน่นอน

เกษตรฯยันคุมโรค ลัมปี สกิน สงบ 3 เดือน
 

สำหรับ การฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เพื่อหยุดการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน โดยครม.อนุมัติงบฉุกเฉินวงเงิน  684 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือนั้น ในส่วนของวัคซีนจำนวน 5 ล้านโดส ที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อ ขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้วางแผนบริหารจัดการวัคซีนทั้ง 5 ล้านโดส พร้อมให้ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดจัดทำแผนการฉีดวัคซีนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทำการฉีดวัคซีนให้โค กระบือของเกษตรกร 

ส่วนวัคซีนที่กรมปศุสัตว์ได้สั่งซื้อจากผู้ผลิตในต่างประเทศจำนวน 5 ล้านโดส ได้เร่งรัดให้มาถึงไทยจำนวน 2.5 ล้านโดส ภายใน 15 วันและอีก 1.5 ล้านโดส กับ 1 ล้านโดส จะมาถึงไทยในเดือนถัดๆไป สอดคล้องกับแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างภูมิคุ้มกันฝูงให้แก่โค กระบือ เพื่อความยั่งยืนในการควบคุมโรค และนำไปสู่การเปิดตลาดนัดซื้อขาย โค กระบือ และมีการเคลื่อนย้ายได้ตามปกติ เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสำหรับแผนการบริหารจัดการวัคซีนทั้ง 5 ล้านโดสที่ได้วางแผนไว้แล้ว
 

“แผนกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักวิชาการครอบคลุมประชากรโค กระบือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงทั้งประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีโค กระบือรวม 10,249,349 ตัว แบ่งเป็นโคเนื้อ 7,969,519 ตัว โคนม 811,688 ตัว กระบือ 1,568,042 ตัว และการฉีดวัคซีนลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์นั้น เกษตรกรไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำหรับความก้าวหน้าในการฉีดวัคซีนที่จัดซื้อโดยงบประมาณกรมปศุสัตว์ทั้ง 2 ครั้ง จำนวนรวม 360,000 โดส และจัดสรรให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้ฉีดไปแล้วทั้งสิ้น 349,738 ตัว คิดเป็น 98% แบ่งเป็นในโคเนื้อจำนวน 290,385 ตัว กระบือ 17,485 ตัว โคนม 41,868 ตัว”

เกษตรฯยันคุมโรค ลัมปี สกิน สงบ 3 เดือน