เชียงใหม่ – กอ.รมน.ภาค 3 ส่งมอบโครงการโซล่าซเลล์มูลค่า 45 ล้านบาท ให้กับชุมชนห่างไกลทุรกันดาร ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นฐาน

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่้ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 พร้อมด้วย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการส่งมอบ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ในพื้นที่อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

โดยโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานอย่างพลังานไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกับการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้ทัดเทียมกับพื้นที่อื่นๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ เป็นโครงการที่ดำเนินการ กับหมู่บ้านในพื้นที่ อ.อมก๋อย ที่ยังมีหลายหมู่บ้านที่ยังขาดแคลนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นที่ฐานในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการขาดแคลนไฟฟ้า ศมพ.อ.อมก๋อย ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ จึงได้เสนอความต้องการของพื้นที่ผ่าน กอ.รมน. ภาค 3 เพื่อให้ กอ.รมน. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในปีงบประมาณ 2561 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2562 ใช้งบประมาณทั้งหมดประมาณ 45 ล้านบาท โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการดําเนินการ จํานวน 5 แห่ง ในอำเภออมก๋อยประกอบด้วย ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จํานวน 4 ชุมชน ประกอบด้วย บ้านพะอัน บ้านจกปก บ้านห้วยไก่ป่า บ้านมูเซอหลังเมือง และศมพ.อ.อมก๋อย

กอ.รมน.ภาค 3 ส่งมอบโซล่าเซลล์ให้หมู่บ้านพื้นที่ห่างไกล

สำหรับโครงการนี้จะทําการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกําลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 210 กิโลวัตต์ ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ ลิเทียม ขนาดความจุ 840 กิโลวัตต์-ชั่วโมง โครงข่ายไฟฟ้าชุมชน ระยะทาง 4,500 เมตร เสาไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์จํานวน 120 ต้น พร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังสถานที่ส่วนกลางของชุมชน โดยภายหลังจากติดตั้งระบบแล้วเสร็จ ทางงกอ.รมน. จะทําการส่งมอบระบบให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ดูแลและดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนไฟฟ้าชุมชน รวมดําเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ครัวเรือนพร้อมจัดตั้งกฎระเบียบการใช้ไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้า การจัดเก็บค่าไฟฟ้าเพื่อบริหารโรงไฟฟ้าชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูดสุง

กอ.รมน.ภาค 3 ส่งมอบโซล่าเซลล์ให้หมู่บ้านพื้นที่ห่างไกล

 

พล.ต.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิชเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 กล่าวว่า โครงการนี้ทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนไฟฟ้า ลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน และ สร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นฐานที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่สอดคล้องตามความต้องการของชุมชน รวมถึงเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน และ สอดคล้องตามพันธกิจของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่มีแผนงานการรักษาความสงบภายในประเทศแนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงมนุษย์

 

รวมถึงเพื่อสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ในการผลิตและใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ด้วยระบบไมโครกริดชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ สาธิต และ ขยายผลให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อช่วยเพิ่มกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในระดับฐานรากในการลดต้นทุนการผลิตและลดต้นทุนการประกอบอาชีพด้วยพลังงานทดแทนให้สามารถพัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

กอ.รมน.ภาค 3 ส่งมอบโซล่าเซลล์ให้หมู่บ้านพื้นที่ห่างไกล

 

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเนื่องจากว่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีหลายพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้ายังไปไม่ถึง เนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อน การดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าทำได้ยากลำบาก การมาของโซล่าเซลล์ถือเป็นพลังงานสะอาดและเป็นพลังงานทางเลือก ทำให้ชาวบ้านได้มีไฟฟ้าใช้โดยเฉพาะในช่วงที่มีกาแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เด็กนักเรียนต้องมีการเรียนหนังสือผ่านทางระบบออนไลน์ ที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าเช่นโทรศัพท์มือถือ ระบบอินเตอร์เน็ตดาวเทียม หรือโทรทัศน์สำหรับเรียนผ่านดาวเทียม ล้วนมีความจำเป็นในการเรียนออนไลน์ นอจากนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่จะมีการสำรวจหาหมู่บ้านพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ วางแผนดำเนินการหาพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนต่อไป

กอ.รมน.ภาค 3 ส่งมอบโซล่าเซลล์ให้หมู่บ้านพื้นที่ห่างไกล