svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

จับตา นายกฯ ประชุม ก.ตร. 26 มิ.ย. ถกคำสั่ง ”บิ๊กโจ๊ก“ ออกราชการ-กลับตร.

นายกฯ นัดประชุม ก.ตร.26 มิ.ย.นี้ จับตาวาระเผือกร้อน ถกคำสั่ง “บิ๊กโจ๊ก” ออกจากราชการ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ลุ้นอาจมีดีลลับ พลิกมติให้กลับ ตร.

22 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.)จะเดินทางไปเป็นประธานฯการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 5/2567 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น.ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 4/2567,

วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ

เรื่องที่ 1 รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.วินัย ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน, เรื่องที่ 2 รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.กฎหมาย ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน, เรื่องที่ 3 รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน เรื่องที่ 4 ขอสำเนารายงานการประชุม ก.ตร. , เรื่องที่ 5 อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ขอลาออก

จับตา นายกฯ ประชุม ก.ตร. 26 มิ.ย. ถกคำสั่ง ”บิ๊กโจ๊ก“ ออกราชการ-กลับตร.

วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

1.เรื่องที่การขอให้พิจารณาการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ตร. (1.1)กรณี ตร. มีคำสั่งที่ 177/2567ลง 18 เม.ย.2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการตำรวจ กรณี ตร. มีคำสั่งที่ 178 /2567 ลง 18 เม.ย.67 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน -เรื่องที่ 3 ร่างระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย พ.ศ.เรื่องที่ การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่ไม่มียศตามมาตรา 8 (2 ) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 -เรื่องที่ 4 ร่างระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสืบสวนสอบสวน พ.ศ.....

จับตา นายกฯ ประชุม ก.ตร. 26 มิ.ย. ถกคำสั่ง ”บิ๊กโจ๊ก“ ออกราชการ-กลับตร.

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

สำหรับวาระที่ถูกจับตาคือวาระที่ 4 ที่ประชุมจะหยิบผลสรุปการสอบสวนของอนุกรรมการวินัยฯที่มีผลสรุปคำสั่ง ตร.ที่ 177,178/2567 เรื่องให้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.ออกจากราชการใว้ก่อนว่าชอบด้วยกฏหมายหรือไม่.? และ ที่ประชุมจะมีการพิจารณาว่า ก.ตร. จะมีดีลลับมีมติให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กลับเข้ารับราชการด้วยหรือไม่