svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ทำความรู้จัก “เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์” ปลัดใหม่ป้ายแดง กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

ร่วมเปิดประวัติและผลงาน “เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์” ปลัดคนใหม่ป้ายแดง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลังก้าวขึ้นจาก เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สู่เบอร์หนึ่งของกระทรวง ล่าสุดราชกิจจาฯ แพร่ประกาศสำนักนายกฯ ตั้ง 'เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์' นั่งปลัด อว.

ล่าสุดจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดส่งท้ายก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566 มีการหารือถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวง โดยหนึ่งในนั้น มีการเห็นชอบแต่งตั้ง นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) คนใหม่

ทำความรู้จัก “เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์” ปลัดใหม่ป้ายแดง กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทำความรู้จัก “เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์” ปลัดใหม่ป้ายแดง กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

โดยเป็นการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อทดแทน ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

“เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์” ปลัดป้ายแดง กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

ทำความรู้จัก “เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์” ปลัดใหม่ป้ายแดง กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทำความรู้จัก “เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์” ปลัดใหม่ป้ายแดง กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปิดประวัตินายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. คนใหม่ 

เกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2507 ท่านจบการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีการบริหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี 2529 และ Certificate of Attainment in Science and Technology Indicators for Policy Development and Planning, center for Policy Research, University of Wollongong, NSW, Australia เมื่อ ปี 2536 

รวมทั้งยังได้ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 65 สถาบันดำรงราชานุภาพ เมื่อปี 2558 หลักสูตรผู้บริหาร “การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง” เมื่อปี 2559 ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง โดยสำนักนายกรัฐมนตรีและสานักงาน ก.พ. ในปี 2561 และ หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6 เมื่อปี 2562

ทำความรู้จัก “เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์” ปลัดป้ายแดง กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

ทำความรู้จัก “เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์” ปลัดใหม่ป้ายแดง กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

เผยเส้นทางการทำงาน
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนขึ้นมาเป็น ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ก้าวขึ้นมานั่งตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี 2560 

ก่อนจะได้รับการตั้งเป็น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในปี 2561 – 2563 และได้ไปเป็น เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เมื่อปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ก่อนจะได้รับแต่งตั้งจาก ครม.รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ขึ้นเป็น ปลัดกระทรวง อว. คนใหม่ ในช่วงของการประชุมครม.เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

ทำความรู้จัก “เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์” ปลัดใหม่ป้ายแดง กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

ส่องผลงานที่น่าสนใจนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. คนใหม่

ที่ผ่านมาเป็นที่รู้จักในสังคมอย่างกว้างขวางในช่วงของการแก้ปัญหากรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม 137 หายไปจากโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งนายเพิ่มสุข ยังดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และแถลงข่าวทำความชี้เข้าใจกับสังคมเกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวง อว. คนใหม่
ทำความรู้จัก “เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์” ปลัดใหม่ป้ายแดง กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทำความรู้จัก “เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์” ปลัดใหม่ป้ายแดง กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

โดยในช่วงก่อนหน้านี้ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 26 กันยายน 2566 มีมติที่เกี่ยวข้องกับแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ของกระทรวงต่าง ๆ หลายตำแหน่ง ซึ่งเสนอเข้ามาให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ สรุปได้ดังนี้ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้ง นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณในอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ทำความรู้จัก “เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์” ปลัดใหม่ป้ายแดง กระทรวงการอุดมศึกษาฯ