พนักงาน-ลูกจ้างกกต.เตรียมฉลอง ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างพนักงาน พ.ศ.2565 ได้ปีละ 2 ครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงิน 6% ของเงินเดือนพนักงานทุกคนรวมกัน เริ่ม 1 ต.ค.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

7 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง พ.ศ. 2565 วานนี้ (6 มิ.ย.) ว่า

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าจ้าง พ.ศ. 2565”

 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

(1) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2556

(2) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

 

ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศ มติ หรือคําสั่งอื่นใดของคณะกรรมการ การเลือกตั้งซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

พนักงาน-ลูกจ้างกกต.เตรียมเฮ ราชกิจจาฯ เผย ระเบียบกกต. เลื่อนขั้น ปีละ 2 ครั้ง

 

ข้อ 5 ในระเบียบนี้

“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ

“ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม

“ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน

“ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลัง ที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานประจําของสํานักงาน

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจําที่สํานักงานจ้างไว้ทํางานให้กับสํานักงานในลักษณะประจํา

 

ข้อ 6 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

พนักงาน-ลูกจ้างกกต.เตรียมเฮ ราชกิจจาฯ เผย ระเบียบกกต. เลื่อนขั้น ปีละ 2 ครั้ง

 

หมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 7 ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย การบริหารงานบุคคล เป็นผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงาน

 

ข้อ 8 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินผล การปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยให้มี การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานปีละสองครั้ง ตามที่สํานักงานกําหนด

 

ข้อ 9 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้

(1) ครั้งที่หนึ่งเป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือน สําหรับการปฏิบัติงานในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อน ในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน

(2) ครั้งที่สองเป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือน สําหรับการปฏิบัติงานในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อน ในวันที่ 9 ตุลาคมของปีถัดไป

 

ข้อ 10 วงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละปีต้องไม่เกินวงเงินอัตราร้อยละหก ของเงินเดือนของพนักงานทุกคนรวมกัน โดยแบ่งการพิจารณา ดังนี้

(1) วงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก ในวันที่ 1 เมษายน ต้องไม่เกินกว่า ร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกคนรวมกัน ณ วันที่ 9 มีนาคม เป็นฐานสําหรับ ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน

(2) วงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่สองครึ่งปีหลัง ในวันที่ 9 ตุลาคม ต้องไม่เกินกว่า ร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกคนรวมกัน ณ วันที่ 9 กันยายน เป็นฐานสําหรับ ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน

ทั้งนี้ โควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมกันทั้งปีสองขั้น ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของจํานวน พนักงานทุกคนรวมกัน ณ วันที่ 9 กันยายน เป็นฐานสําหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือน

 

ข้อ 11 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงสุดสําหรับตําแหน่งนั้น เว้นแต่ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิม โดยได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ได้รับอยู่เดิม ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงสุดของเงินเดือนในระดับเดิมเท่านั้น

 

หมวด 2 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้อ 12 พนักงานซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้ง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1)ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและด้วยความอุตสาหะ จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่สํานักงาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคลแล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้น เงินเดือนครึ่งขั้น

 

คลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่