ครม.ไฟเขียว จัดสรรงบงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเกือบ 400 ล้านให้กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์งานประชุม"เอเปค"และผลงานรัฐบาล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.65 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และรมว.กลาโหม เป็นประธาน มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ65 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 65 จำนวน 399,572,400 ล้านบาท ให้กรมประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี พ.ศ. 2565 และผลงานสำคัญของรัฐบาลตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ

 

โค้งสุดท้ายรัฐบาล ครม.จัดให้เกือบ 400 ล้านบาท พีอาร์"เอเปค"และผลงานรัฐบาล

 

ทั้งนี้ สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี65 และผลงานสำคัญของรัฐบาล วงเงินงบประมาณ 399,572,400 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยปี65 และผลงานสำคัญของรัฐบาล โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

สำหรับการประชาสัมพันธ์งานประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลได้มีการแต่งตั้ง นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ฯ

 

ครั้งการประชุมอนุกรรมการปชส. เมื่อวันที่ 9 มี.ค.65  ที่ประชุมรับทราบแผนการประชาสัมพันธ์ของคณะอนุกรรมการฯ  เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ "ตระหนัก เข้าใจ ใช้ประโยชน์ มีส่วนร่วม" ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศไทย เขตเศรษฐกิจเอเปค และกลุ่มประเทศที่เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย

 

โค้งสุดท้ายรัฐบาล ครม.จัดให้เกือบ 400 ล้านบาท พีอาร์"เอเปค"และผลงานรัฐบาล

 

โดยมุ่งเน้นการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ on air online และ on ground อาทิ การจัดทำรายการ Thailand Today การจัดทำคลิปวีดิทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณา การจัดเสวนาวิชาการ การลงบทความ บทสัมภาษณ์ และ Infographic เพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ผ่านทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งผลิตรายการและจัดทำสื่อต่าง ๆ ใช้ภาษาถิ่นและสื่อบุคคล เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มชาวบ้าน และได้มีการประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้แก่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ อีกด้วย

 

 

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสารนิเทศได้จัดกิจกรรม APEC Media Focus Group เพื่อให้ข้อมูลและสร้างความตระหนักรู้แก่สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ และ FCCT Panel Discussion on APEC สำหรับสื่อต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับเอเปค แนวคิดหลักของการเป็นเจ้าภาพ และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารประเด็นเกี่ยวกับเอเปคไปยังสาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยมีแผนที่จะจัดกิจกรรม APEC Media Focus Group เพิ่มเติมอีก ๔ - ๕ ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจต่างประเทศกับไทยในประเด็นเฉพาะ เช่น การส่งเสริม EEC สตาร์ทอัพไทย และเพิ่มการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางและครอบคลุมกลุ่มสตรี เยาวชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น และสื่อมวลชนในท้องถิ่น

 

อนุชา นาคาศัย รมต.สำนักนายกฯ เป็นประธานประชุมอนุกรรมการปชส.เอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง 9มี.ค.65
 

คณะอนุกรรมการฯ ได้หารือแผนการประชาสัมพันธ์โดยประสานข้อมูลกับคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ เพื่อนำประเด็นที่เป็นประโยชน์ และเรื่องราวต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเน้นการสร้างความเข้าใจถึงผลดีต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทย ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย (Communication Consultative Group – CCG)  อาทิ การจัดทำ APEC 2022 PR Guidelines เพื่อเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดเอกภาพและมาตรฐานเดียวกันในการประชาสัมพันธ์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคปี65  ของไทย ตาม 5 กลุ่มเป้าหมายหลัก ประเด็นอ่อนไหวที่สำคัญในการสื่อสารเกี่ยวกับเอเปค การใช้ตราสัญลักษณ์เอเปค เป็นต้น

 

ที่ประชุมฯ ให้ความสำคัญและพิจารณาแนวทางการสร้างพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ฯ กับทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ให้มีความเปิดกว้างและครอบคลุมทุกภาคส่วนของประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมความตระหนักรู้และความมีส่วนร่วมตามยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้รับการสนับสนุนด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ครอบคลุมทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 20 หน่วยงาน ภาคสถาบันการศึกษา 11 หน่วยงาน และองค์กรอื่นๆ 4  หน่วยงาน นอกจากนี้ ได้สร้างพันธมิตรกับภาคเอกชน ในรูปแบบ Communication Partners รวม 42  บริษัท ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า พันธมิตรบริษัทเอกชนหลายแห่งได้แสดงความพร้อมและยินดีที่จะให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกับกระทรวงฯ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทเอกชนที่เป็นพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าในการจัดงานและนิทรรศการให้ความรู้การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย การประชาสัมพันธ์บนฉลากน้ำดื่ม การประชาสัมพันธ์ APEC Billboard บริเวณทางด่วน และการประชาสัมพันธ์สื่อทั้งวีดิโอและภาพนิ่งเกี่ยวกับเอเปคในจอ LED ของพันธมิตรบริษัทเอกชน และ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น