svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ต่ออายุ "ณัฐธ์ภัสส์  ยงใจยุทธ" หลาน"บิ๊กจิ๋ว" เป็นผช.รมต.ไปอีกหนึ่งวาระ

ยังได้ไปต่อ "ณัฐธ์ภัสส์  ยงใจยุทธ" หลาน"บิ๊กจิ๋ว" ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ต่ออายุการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีไปอีกหนึ่งวาระ เผย ครม. แต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งสำคัญ ย้าย รองอธิบดีส่งเสริมสหกรณ์ไปเป็นผู้ตรวจฯ

 

10 พ.ค.65  ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  เป็นประธาน  ได้มีมติเห็นชอบ ต่ออายุผู้ช่วยรัฐมนตรีไปอีกหนึ่งวาระ  โดยครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นางสาวณัฐธ์ภัสส์   ยงใจยุทธ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีอีกหนึ่งวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 65 

 

ณัฐธ์ภัสส์   ยงใจยุทธ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม)

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 10 มี.ค.65 นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้เข้ายื่นหนังสือผ่าน น.ส.ศกลวรรณ ชัยภักดี หัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ลงเลขที่ขอรับบริการ ศบร012565/0937 ถึง น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ (น้ำผึ้ง) กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กรณีที่ได้รับการบอกกล่าวด้วยวาจา จาก พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้เป็นเจ้าของชื่อสกุลยงใจยุทธ

 

โดยให้ทำหนังสือแจ้งให้ทราบว่า พล.อ.ชวลิต มีความประสงค์ให้เลิกใช้นามสกุลยงใจยุทธตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมให้เวลาเปลี่ยนชื่อสกุลภายใน 15 วัน นับแต่วันนี้ (10มี.ค.) ซึ่งหากพ้นกำหนดแล้วไม่ดำเนินการใดๆ จะมอบให้ ดร.เกษม ศุภสิทธิ์ ทนายความดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


 

 

ต่ออายุ \"ณัฐธ์ภัสส์  ยงใจยุทธ\" หลาน\"บิ๊กจิ๋ว\" เป็นผช.รมต.ไปอีกหนึ่งวาระ

วันเดียวกัน ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายหลายตำแหน่ง โดยที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายประกอบ เผ่าพงศ์  รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป   

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นางศิริพร ศริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการระดับสูง) สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอแต่งตั้ง นายนฤชา ฤชุพันธุ์ ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการระดับสูง) กองส่งเสริมการลงทุน 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม     การลงทุน ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้  
       

1. นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 


2. นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
        

3. นายนพพร บุญแก้ว ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
        

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป