svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ราชกิจจาฯ"ประกาศ กกต.กำหนดวันสมัคร และเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรีแทนปารีณา

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

เมื่อวันที่  18 เม.ย.65  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง 

 

มีเนื้อหาว่า ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2565

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศ ก าหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

 

1. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 

\"ราชกิจจาฯ\"ประกาศ กกต.กำหนดวันสมัคร และเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรีแทนปารีณา

 

2. ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน และค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565

 

อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

คลิกอ่านประกาศกกต.ฉบับเต็ม