svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

กกต.เคาะแล้ว วันเสาร์ 21 พ.ค. 65 นี้ หย่อนบัตรเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรี เขต 3

18 เมษายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กกต. เปิดข้อมูลล่าสุด กำหนดให้วันเสาร์ที่ 21พ.ค.2565 เป็นวันหย่อนบัตรเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรี เขต 3 แทนปารีณา ไกรคุปต์ เผยวันเปิดรับสมัคร 21-25 เม.ย.นี้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทน น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาว่า กระทำผิดจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี จนเป็นเหตุให้สมาชิกสภาพส.ส.สิ้นสุดลง

 

 

กกต.เคาะแล้ว วันเสาร์ 21 พ.ค. 65 นี้ หย่อนบัตรเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรี เขต 3

โดยกำหนดให้วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เป็นวันเลือกตั้ง และเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21-25 เม.ย.2565 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด  

 

 

 

สำหรับพรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ในจังหวัดนั้น 

 

การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด 

กกต.เคาะแล้ว วันเสาร์ 21 พ.ค. 65 นี้ หย่อนบัตรเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรี เขต 3

การสรรหาให้ดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น โดยหัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามแบบที่สำนักงานกกต.กำหนด 

 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้คำนวณตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท  ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ภายใน 90  วัน นับจากวันเลือกตั้ง  

 

 

กกต.เคาะแล้ว วันเสาร์ 21 พ.ค. 65 นี้ หย่อนบัตรเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรี เขต 3

logoline