เสริมเขี้ยวเล็บ ป.ป.ช. "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ.2565 เตรียมพร้อมประกาศใช้ 6 เดือนนับจากนี้  

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

9 เม.ย.65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๕  ซึ่งผลของการออกระเบียบนี้ จะทำให้ ป.ป.ช.มีอำนาจในการจับ ควบคุม ค้น ได้โดยจะมีผลบังคับใช้ 180 วัน หรือ 6 เดือน นับแต่ประกาศลงราชกิจจาฯ  

 

โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือผู้ที่คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบหมายมีอำนาจในการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว

 

เพื่อให้ การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอันเป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมายนี้ และ ตามกฎหมายอื่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นการสมควรกำหนดให้มี ระเบียบเกี่ยวกับการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๕๓ ประกอบมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๕"

 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด

 

 

 

หมวด ๑ บททั่วไป

 

ข้อ ๔ ในการจับ ควบคุม ค้น และการปล่อยชั่วคราวตามระเบียบนี้ เป็นการกระทำที่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครอง ให้พึงกระทำด้วยความระมัดระวัง และยึดถือหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและระเบียบนี้กำหนด โดยให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ในกรณีที่ระเบียบนี้และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดวิธีปฏิบัติเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา และให้ถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป

 

ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ระเบียบนี้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการด าเนินคดีที่ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบนี้ ให้เบิกจากงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดว่าด้วยการนั้น
 

ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดผลสัมฤทธิ์ ให้สำนักงาน ป.ป.ช. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 

(๑) กำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดทำทะเบียนประวัติของผู้ถูกจับ

 

(๒) กำหนดแบบหนังสือหรือคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ปฏิบัติงาน

 

(๓) กำหนดและจัดหาสถานที่ที่ใช้สำหรับควบคุมตัวบุคคลผู้ถูกจับ

 

(๔) จัดทำคู่มือหรือคำอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานไต่สวน พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

(๕) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 

ข้อ ๗ ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กรรมการ ป.ป.ช. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจประสาน ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานในสังกัด หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อสนับสนุนหรือเข้าร่วมปฏิบัติการ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจับ การควบคุม การค้น การปล่อยชั่วคราว การเก็บรักษาหรือการจัดการ ของกลาง หรือ การดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้ ในการนี้ให้สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย การประสานความร่วมมือ การสนับสนุนหรือการเข้าร่วมปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง เช่น การสนธิกำลัง บุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ อาวุธยุทธภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ การข่าว การแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อ ๘ ในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริง รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น ของพนักงานสอบสวน ก่อนส่งคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๖๑ นั้น พนักงานสอบสวนยังคงมีหน้าที่และอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว

 

ติดดาบ"ป.ป.ช."ให้อำนาจขอหมายจับ ควบคุม ค้นปราบคนโกง ประกาศลง"ราชกิจจาฯ"

ติดดาบ"ป.ป.ช."ให้อำนาจขอหมายจับ ควบคุม ค้นปราบคนโกง ประกาศลง"ราชกิจจาฯ" ติดดาบ"ป.ป.ช."ให้อำนาจขอหมายจับ ควบคุม ค้นปราบคนโกง ประกาศลง"ราชกิจจาฯ"

อ่าน ระเบียบป.ป.ช.ฉบับเต็มที่นี่

 

 

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๕

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด