svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ข้าราชการติดโควิด-19 เข้ารักษาตัวใน "รพ.เอกชน" ฟรี จากกรณีอะไรได้บ้าง

19 มีนาคม 2565
6.2 k

เป็นคำถามที่มาจากกระแสข่าวในแวดวงข้าราชการ หากติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้ารักษาตัวใน"รพ.เอกชน" ได้หรือไม่ หากได้ จะต้องอยู่ในกรณีและเงื่อนไขอย่างไรบ้าง วันนี้ ทีมข่าวเนชั่นออนไลน์ ค้นหาแนวทางคำตอบมาฝากกันตรงนี้

ข้าราชการติดโควิด-19 เข้ารักษาตัวใน "รพ.เอกชน" ฟรี จากกรณีอะไรได้บ้าง หลังจากที่ ประชุมครม.ครั้งล่าสุด (16 มีนาคม 2565 ) มีมติเห็นชอบให้ “ข้าราชการ” ที่ป่วยด้วยโรค “โควิด-19” และมีอาการอยู่ในระดับความป่วยแบบรุนแรงและฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่ “โรงพยาบาลเอกชน” แต่ต้องมีหลักเกณฑ์ในการรักษาและอัตราการเบิกจ่ายจะแตกต่างกับโรงพยาบาลรัฐ

ข้าราชการติดโควิด-19 เข้ารักษาตัวใน "รพ.เอกชน" ฟรี จากกรณีอะไรได้บ้าง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ทีมข่าวเนชั่นออนไลน์ ทำการบ้านพร้อมหาคำตอบและสรุปข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันตรงนี้ ผู้ป่วยโควิด-19 ในแต่ละระดับอาการ จะมีหลักเกณฑ์การเข้ารักษาอย่างไร และการเบิกจ่ายมีระยะเวลาดำเนินการกี่วัน?

ข้าราชการที่มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่ติดโรคโควิด-19 แบบฉุกเฉิน-วิกฤติ และแพทย์วินิจฉัย ว่า เข้าเกณฑ์ “UCEP Plus” ตามแนวทางของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ที่แบ่งเป็น “สีแดง สีเหลือง และสีเขียว” สามารถเข้ารับการรักษาที่ “สถานพยาบาลเอกชน” ได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2565

 

 

1. ผู้ป่วยฉุกเฉินหรือวิกฤติ (สีแดงและสีเหลือง)

 • สามารถไปรักษาได้ทุกสถานพยาบาลเอกชนทั่วไทย
 • การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ UCEP Plus
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มรักษาไปจนถึงการสิ้นสุดการรักษา
 • หากมี “ประกันภัย” ต้องใช้สิทธิการเบิกจ่ายจากประกันภัยก่อน 
 • การส่งเบิกผ่านระบบ สปสช. หากบัญชีกลางได้รับข้อมูลจะจ่ายเงินให้รพ.เอกชนไม่เกิน 15 วัน

ข้าราชการติดโควิด-19 เข้ารักษาตัวใน "รพ.เอกชน" ฟรี จากกรณีอะไรได้บ้าง

2. ผู้ป่วยอาการเบา (สีเขียว)

 • สามารถเข้ารับรักษาได้เฉพาะโรงพยาบาลเอกชน ที่ร่วมกับ สปสช. 85 แห่งเท่านั้น
 • อัตราการเบิกจ่าย สามารถเบิกได้เท่ากับโรงพยาบาลรัฐบาล
 • การรักษาครอบคลุมทุกกรณี รวมถึงฮอสพิเทลหรือโฮมไอโซเลชั่นด้วย
 • สามารถรักษาได้ไม่เกิน 10 วัน ตามเงื่อนไขของกระทรวงสาธาราณสุข
 • การส่งเบิกผ่านระบบ สปสช. หากบัญชีกลางได้รับข้อมูล จะจ่ายเงินให้โรงพยาบาลเอกชนไม่เกิน 15 วัน

3. การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

 • การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนต้องเป็นผู้เบิกแทนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น
 • ข้าราชการผู้เข้ารับการรักษาต้องส่งข้อมูลผ่านระบบของ สปสช. 
 • การจ่ายเงินค่ารักษากับโรงพยาบาลเอกชน จะดำเนินการภายในไม่เกิน 15 วัน หลังจากที่กรมบัญชีกลางได้รับข้อมูล
 • มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ : 

 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 213 (16 มี.ค. 2565)
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 02-127-7000 ต่อ 6854 หรือ 4441 ในเวลาราชการ

ข้าราชการติดโควิด-19 เข้ารักษาตัวใน "รพ.เอกชน" ฟรี จากกรณีอะไรได้บ้าง

ข้อมูลอ้างอิง: กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง