จัดเป็นวาระร้อน สำหรับการประชุมบอร์ดคปภ. ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานจะพิจารณากรณีการขอยกเลิกกิจการของบริษัทอาคเนย์ประกันภัย โดยสมัครใจ จะได้รับการอนุมัติหรือไม่ โดยมีประชาชนเป็นตัวประกัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 มกราคม 2565 บอร์ดคปภ. ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานจะพิจารณากรณีการขอยกเลิกกิจการของบริษัทอาคเนย์ประกันภัย โดยสมัครใจ จะได้รับการอนุมัติหรือไม่

 

ทั้งนี้ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยใดประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสีย

 

 

ลุ้น! วันนี้ บอร์ดคปภ. ชี้ชะตา “อาคเนย์” ยกเลิกกิจการได้หรือไม่?

 

 

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ให้บริษัทต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จก่อนที่คณะกรรมการจะอนุญาตให้เลิกกิจการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1) วิธีจัดการหรือการโอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลผูกพันอยู่ 

(2) วิธีการบอกกล่าวให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและผู้มีส่วนได้เสียทราบ และใช้สิทธิตามกฎหมาย

(3) การโอนหรือการขอรับเงินสำรองที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียน 

(4) การจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการประกันวินาศภัยและการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท 

(5) ระยะเวลาของการดำเนินการตาม (1) (2) (3) และ (4) ในกรณีที่คณะกรรมการอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และบริษัทประสงค์จะเลิกบริษัท การเลิกบริษัทให้มีผลนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและให้มีการชำระบัญชี

 

คปภ. ชี้ทำไม "อาคเนย์ประกันภัย" ยังเลิกกิจการไม่ได้!! (คลิกอ่านเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ อาคเนย์ประกันภัย ได้ออกจุดหมายชี้แจ้ง เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ที่ผ่านมา ยันยังไม่ปิดกิจการ

 

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจและให้บริการ รวมถึงความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยตามปกติ และขณะนี้บริษัท มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมายอยู่ถึง 170% และยังมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้าและคู่ค้าทุกราย

 

 

ลุ้น! วันนี้ บอร์ดคปภ. ชี้ชะตา “อาคเนย์” ยกเลิกกิจการได้หรือไม่?

 

 

ทั้งนี้ การดำเนินการใช้สิทธิขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยสมัครใจ และส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน เป็นไปเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดในการลดผลกระทบสำหรับลูกค้าผู้เอาประกันทุกประเภทและผู้เกี่ยวข้องของบริษัทให้ได้รับเงินคืนทุกราย ซึ่งลูกค้าทุกกรมธรรม์จะได้รับการคุ้มครองและดูแลตามสิทธิ์อย่างถูกต้อง รวมถึงการดูแลพนักงาน คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย

 

อาคเนย์ประกันภัย แจงยอมเลิกกิจการเพื่อให้ทุกคนได้เงินคืน (คลิกอ่านเพิ่มเติม)

 

นายบากบั่น บุญเลิศ และนายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร แห่งรายการ "เนชั่นอินไซต์"  ได้วิเคราะห์ตอนจบของ อาคเนย์ประกันภัย ไว้ว่า

 

บทสรุปเส้นทาง 2 รูปแบบของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย

 

ตอนจบแบบที่ 1

 • บริษัทคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย 
 • บริษัทฯ สามารถดูแลลูกค้าต่อได้ ทุกประเภทกรมธรรม์ Non Covid
 • ลูกค้ากรมธรรม์โควิดได้รับการคืนเบี้ยตามสัดส่วน
 • บริษัทสามารถดูแลพนักงานได้เหมือนเดิม
 • คู่ค้ายังสามารถได้รับการชำระเงินคืนครบถ้วน
 • ไม่มีภาระต่อหน่วยงานกำกับภาครัฐและกองทุนประกันวินาศภัย
 • ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์

 

ตอนจบแบบที่ 2 

 • คปภ.ยกเลิกใบอนุญาตประกันภัย
 • เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างภาพรวมของลูกค้าประกันภัย
 • บริษัทฯ มีแนวโน้มจะเกิดกรณีถูก คปภ. เพิกถอนใบอนุญาต


 

ลุ้น! วันนี้ บอร์ดคปภ. ชี้ชะตา “อาคเนย์” ยกเลิกกิจการได้หรือไม่?

 

สุดท้ายอาคเนย์ต้องเลิกกิจการ สิ่งที่จะเกิดขึ้น ?

 • บริษัทฯ ไม่สามารถดูแลลูกค้าทุกประเภทกรมธรรม์ได้
 • บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบคู่ค้าได้ (อู่, โรงพยาบาล และอื่นๆ)
 • ต้องเลิกจ้างพนักงานแบบไม่เป็นธรรม
 • คปภ. ต้องดูแลลูกค้าทุกกรมธรรม์ของอาคเนย์
 • กระทบเงินกองทุนประกันวินาศภัยในภาพรวมทั้งประเทศ
 • ผลประโยชน์ทุกฝ่ายสูญเสียสุดท้ายก็ต้องเลิกกิจการอยู่ดี

 

"เจ้าสัว" ปิดบ.ประกัน สั่นสะเทือนทั้งปฐพี (คลิกอ่านเพิ่มเติม)