ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเพิ่มผู้เข้ารับฉีดวัคซีนทางเลือก แล้วแพ้วัคซีน เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินโควิด เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เว็บไซต์ “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่องกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข

 

โดยมีการระบุเนื้อหาดังนี้ เนื่องจากรัฐได้กำหนดมาตรการในการป้องกันโควิด โดยการฉีดวัคซีนโควิด จากสถานพยาบาลที่ภาครัฐกำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงกำหนดให้สถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล สามารถให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก โดยผู้รับบริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ซึ่งหากบุคคลผู้รับการฉีดวัคซีนเกิดอาการแพ้วัคซีน หรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนโควิด บุคคลนั้นย่อมมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน จากสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

 

จึงเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด ฉบับที่ 2

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ.2541 และมาตรา 33/1 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยเฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 3)”

 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไปนี้

 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด ฉบับที่ 2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

ข้อ 3 ให้ผู้ป่วยดังต่อไปนี้เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ.2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559”

 

(1) ผู้ป่วยโรคโควิด ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

(2) บุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันโรคโควิด โดยการฉีดวัคซีนตามแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมการป้องกันและขจัดโรคติดเชื้อโควิดจากรัฐ หรือเกิดอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีน

(3) บุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันโรคโควิด โดยการฉีดวัคซีนทางเลือกหรือตัวเลือก ที่ผู้ป่วยหรือบุคคลอื่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และเกิดอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีน

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่มคนฉีดวัคซีนทางเลือกแล้วแพ้ เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินโควิด ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่มคนฉีดวัคซีนทางเลือกแล้วแพ้ เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินโควิด