"ก้าวไกล" ยื่นกฎหมายลูก 2 ฉบับ เน้น จัดการเลือกตั้งเป็นธรรม-สร้างสถาบันการเมืองเข้มแข็ง พร้อมยกเลิกอำนาจศาล รธน."ยุบพรรค"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

หัวหน้าพรรคก้าวไกล พิธา​ ลิ้มเจริญรัตน์​ นำทีม ส.ส. ของพรรค ยื่นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ผ่านนายแพทย์ สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร

นายพิธา บอกว่า "เป้าหมายของร่างทั้ง 2 ฉบับนี้ เพื่อต้องการให้จัดการเลือกตั้งที่เป็นธรรม มีการรับผิดรับชอบของหน่วยงานองค์กรอิสระที่ยัดการเลือกตั้ง ทำให้สถาบันการเมืองเข้มแข็งจัดตั้งได้ง่าย ไม่ให้กฎหมายหรือระบบราชการเป็นตัวกันไม่ให้มีพรรคการเมืองใหม่ๆเกิดขึ้น และการดำรงอยู่ของพรคการเมืองให้เป็นหผจามเจตนารมณ์ไม่ให้อำนาจนอกเหนือจากการเลือกตั้งมายุบได้ง่าย"

สำหรับเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายลูก ว่าด้วยพรรคการเมือง ได้เสนอเกี่ยวกับการระดมทุนพรรค ที่คิดว่า กองทุนพัฒนาการเมืองเป็นแหล่งทุนสำคัญในการยืม และการเข้าถึงแหล่งทุนทำได้ผ่านระบบออนไลน์ และคิดว่า  "ควรยกเลิกอำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคเมือง ยกเลิกโทษเพิกถอนการเลือกตั้ง เพราะมีกฎหมายอาญารองรับอยู่แล้ว และคิดว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีอยู่แล้ว"

สำหรับร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง มองว่า ต้องจัดการเลือกที่ให้ประชาชนเข้าถึง โปร่งใส และเป็นธรรม เสนอแก้ไขเกี่ยวบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่ส่งมาหลังนับคะแนนจะไม่ให้เป็นบัตรเสีย เพื่อทำให้ผลการเลือกตั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน การจัดการเลือกตั้งสามารถทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ การคำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ เสนอแบบ MMM ที่คำนวนเหมือนรัฐธรรมนูญปี 40