มาตรการช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส. สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash ให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน ฟรี คุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

"ยืมเงินด่วน" สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash สำหรับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบที่ชำระหนี้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ

 

โดยสนับสนุนเงินเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร ATM ตามต้นเงินกู้ที่ได้รับชำระหนี้ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR + (0 ถึง 3) ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันกู้ ได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น

 

สำหรับสิทธิประโยชน์ การคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต รายละไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรลูกค้าที่มีความต้องการสินเชื่อ สามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family

 

สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash เหมาะสำหรับผู้ชำระโครงการแก้หนี้นอกระบบตรงเวลา วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย MRR + (0 ถึง 3) ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 12 เดือน สิทธิประโยชน์ กรณีเสียชีวิตรับไม่เกิน 50,000 บาท

 

เงื่อนไขการกู้เงิน

 • เป็นการให้บริการวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูกบัญชีสินเชื่อกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิต ที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำนวนหนี้เงินกู้ที่เบิกใช้จริง นับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงินกู้
 • ลูกค้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคารที่สามารถชำระต้นเงินกู้ได้อย่างน้อย 2 งวดชำระ และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ และไม่เป็น NPLs

 • ผ่านการพัฒนาและมีใบรับรองหรือหลักฐานการพัฒนา / อบรมตามที่กำหนด

 

"ยืมเงินด่วน" แหล่งเงินกู้ถูกกฎหมาย สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash

 

 • สำหรับชำระหนี้นอกระบบที่เกิดจากเกษตรกรลูกค้า คู่สมรส บุตร บิดามารดาของเกษตรกรลูกค้าหรือของคู่สมรสซึ่งอยู่ในอุปการะของเกษตรกรลูกค้า

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท เว้นแต่กรณีมีวัตถุประสงค์ในการสงวนที่ดินทำกินที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนองไม่เกินรายละ 150,000 บาท

 • อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี
 • ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 12 ปี

 • พร้อมรับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิตรายละไม่เกิน 100,000 บาท

 • การคืนดอกเบี้ยในอัตรา 30% ของดอกเบี้ยที่ชำระหนี้

 • จะได้รับใบแจ้งหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้เงินกู้ หรือ SMS หรือมารับด้วยตนเอง ที่สาขา

   

 

 

กำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท และสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ได้ตลอดอายุสัญญา ระยะเวลาการผ่อนชำระ กำหนดให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งจำนวนไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันทำสัญญา หากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม

 

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อ ในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินกู้แต่สูงสุดไม่เกิน 500 บาท โดยให้เรียกเก็บคราวละ 1 ปี ในวันทำสัญญากู้เงิน ในปีต่อไปให้เรียกเก็บในวันที่ประสงค์ขยายระยะเวลาชำระหนี้

 

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ เรียกเก็บดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินส่วนที่ผิดนัดชำระสูงสุดตามประกาศของ ธ.ก.ส. (MRR + 3) บวกด้วยดอกเบี้ยปรับอีกร้อยละ 3 ต่อปี (MRR + 3 + 3) นับถัดจากวันถึงกำหนดชำระ จนกว่าจะชำระหนี้ต้นเงินส่วนที่มิได้ชำระนั้นเสร็จสิ้น เว้นแต่มีเหตุอันสมควรผ่อนผัน

 

"ยืมเงินด่วน" แหล่งเงินกู้ถูกกฎหมาย สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash

 

หลักประกันเงินกู้

 1. ที่ดินจำนอง ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง
 2. บุคคล 2 คน ค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท
 3. ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท

 

ช่องทางสมัครสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash

 • ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • LINE Official BAAC Family
 • สอบถามโทร Call Center 02-5550555 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 0-2555-0555