svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

"ยืมเงินด่วน" แหล่งเงินกู้ถูกกฎหมาย สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash

02 ธันวาคม 2564

มาตรการช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส. สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash ให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน ฟรี คุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566

"ยืมเงินด่วน" สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash สำหรับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบที่ชำระหนี้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ

 

โดยสนับสนุนเงินเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร ATM ตามต้นเงินกู้ที่ได้รับชำระหนี้ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR + (0 ถึง 3) ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันกู้ ได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น

 

สำหรับสิทธิประโยชน์ การคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต รายละไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรลูกค้าที่มีความต้องการสินเชื่อ สามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family

 

สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash เหมาะสำหรับผู้ชำระโครงการแก้หนี้นอกระบบตรงเวลา วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย MRR + (0 ถึง 3) ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 12 เดือน สิทธิประโยชน์ กรณีเสียชีวิตรับไม่เกิน 50,000 บาท

 

เงื่อนไขการกู้เงิน

 • เป็นการให้บริการวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูกบัญชีสินเชื่อกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิต ที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำนวนหนี้เงินกู้ที่เบิกใช้จริง นับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงินกู้
 • ลูกค้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคารที่สามารถชำระต้นเงินกู้ได้อย่างน้อย 2 งวดชำระ และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ และไม่เป็น NPLs

 • ผ่านการพัฒนาและมีใบรับรองหรือหลักฐานการพัฒนา / อบรมตามที่กำหนด

 

"ยืมเงินด่วน" แหล่งเงินกู้ถูกกฎหมาย สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash

 

 • สำหรับชำระหนี้นอกระบบที่เกิดจากเกษตรกรลูกค้า คู่สมรส บุตร บิดามารดาของเกษตรกรลูกค้าหรือของคู่สมรสซึ่งอยู่ในอุปการะของเกษตรกรลูกค้า

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท เว้นแต่กรณีมีวัตถุประสงค์ในการสงวนที่ดินทำกินที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนองไม่เกินรายละ 150,000 บาท

 • อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี
 • ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 12 ปี

 • พร้อมรับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิตรายละไม่เกิน 100,000 บาท

 • การคืนดอกเบี้ยในอัตรา 30% ของดอกเบี้ยที่ชำระหนี้

 • จะได้รับใบแจ้งหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้เงินกู้ หรือ SMS หรือมารับด้วยตนเอง ที่สาขา

   

 

 

กำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท และสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ได้ตลอดอายุสัญญา ระยะเวลาการผ่อนชำระ กำหนดให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งจำนวนไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันทำสัญญา หากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม

 

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อ ในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินกู้แต่สูงสุดไม่เกิน 500 บาท โดยให้เรียกเก็บคราวละ 1 ปี ในวันทำสัญญากู้เงิน ในปีต่อไปให้เรียกเก็บในวันที่ประสงค์ขยายระยะเวลาชำระหนี้

 

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ เรียกเก็บดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินส่วนที่ผิดนัดชำระสูงสุดตามประกาศของ ธ.ก.ส. (MRR + 3) บวกด้วยดอกเบี้ยปรับอีกร้อยละ 3 ต่อปี (MRR + 3 + 3) นับถัดจากวันถึงกำหนดชำระ จนกว่าจะชำระหนี้ต้นเงินส่วนที่มิได้ชำระนั้นเสร็จสิ้น เว้นแต่มีเหตุอันสมควรผ่อนผัน

 

"ยืมเงินด่วน" แหล่งเงินกู้ถูกกฎหมาย สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash

 

หลักประกันเงินกู้

 1. ที่ดินจำนอง ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง
 2. บุคคล 2 คน ค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท
 3. ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท

 

ช่องทางสมัครสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash

 • ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • LINE Official BAAC Family
 • สอบถามโทร Call Center 02-5550555 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 0-2555-0555