โรงเรียนที่เชียงใหม่ เตรียมทยอยเปิดเรียนแบบ on site กลุ่มแรก 29 แห่ง ในโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 100 คน เริ่มวันที่ 1 ธ.ค.นี้ ระบุต้องมีแผนเผชิญเหตุและเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้ในโรงเรียนให้พร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 พฤศจิกายน 2564 ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 44 ที่หากโรงเรียนใดมีความประสงค์ที่จะเปิดการเรียนการสอนในระบบ on site ต้องดำเนินการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเปิดเรียนของสถาบันการศึกษา และต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยขององค์กร หรือ COVID Free Setting โดยเป็นข้อกำหนดเฉพาะของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยศูนย์อนามัยที่ 1

 

เชียงใหม่เตรียมเปิดเรียน "on site" นำร่อง 29 แห่ง 1 ธ.ค.นี้

 

ทั้งนี้ COVID Free Setting จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน

  • เรื่องของสภาพแวดล้อมภายในสถาบันการศึกษา ความพร้อมในการดูแล รักษาความปลอดภัย การทำความสะอาด เรื่องของบุคคล ทั้งครู เจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้เคร่งครัด
  • เรื่องของนักเรียน ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากสถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะเปิดเรียนแบบ on site จะต้องมีความพร้อมโดยต้องได้รับการการตรวจประเมินความพร้อมจากหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ เพื่อให้ความเห็นชอบ
  •  จากนั้นเรื่องจะถูกส่งมาที่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำการกลั่นกรอง โดยมีสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์ควบคุมโรคที่ 1 ร่วมพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอไปยังคณะทำงานติดตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อพิจารณาอนุญาต

เชียงใหม่เตรียมเปิดเรียน "on site" นำร่อง 29 แห่ง 1 ธ.ค.นี้

 

ที่ผ่านมาได้มีการกลั่นกรองและนำเสนอในระยะแรก โดยได้มีการพิจารณาอนุญาตตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ในกลุ่มโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 100 คน ครูต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสร้อยละ 100 โดยมีสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์อยู่ 29 แห่ง ประกอบไปด้วยโรงเรียนเอกชน ในระบบ นอกระบบ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บางส่วน โดยจะทำการเปิดเรียนในวัน 1 ธันวาคม 2564

 

เชียงใหม่เตรียมเปิดเรียน "on site" นำร่อง 29 แห่ง 1 ธ.ค.นี้

 

ล่าสุดได้มีการนำเสนอในระยะที่สอง โดยพิจารณาให้สถานศึกษาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6, มัธยมศึกษาที่ 3, มัธยมศึกษาที่ 6, ปวช.3 และ ปวส.2 ที่มีความจำเป็นที่ต้องไปศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น จะได้รับอนุญาตให้เปิดเรียน on site ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 จำนวน 59 แห่ง

 

สำหรับการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอายุ 12-18 ปี ที่มีอยู่ทั้งสิ้น 138,623 คน โดยมีนักเรียนที่แจ้งความจำนง ต้องการฉีดวัคซีน จำนวน 94,747 คน ซึ่งได้ทำการฉีดวัคซีนให้ครบโดสไปทั้งหมดแล้ว ขณะนี้มีนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอีก 15,013 คน จึงได้นำเสนอให้ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในกลุ่มที่สองที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนต่อไป ทั้งนี้อยากให้นักเรียนทั้งหมดเข้ามารับวัคซีนให้ครบตามจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

 

เชียงใหม่เตรียมเปิดเรียน "on site" นำร่อง 29 แห่ง 1 ธ.ค.นี้

 

ขณะเดียวกันในส่วนของครูและบุคลากรผู้สอน ก็มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนให้ครอบคลุม จึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ติดต่อขอรับวัคซีนให้ครบร้อยละ100 เนื่องจากจะเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขของการเปิดเรียนแบบ on site

 

เชียงใหม่เตรียมเปิดเรียน "on site" นำร่อง 29 แห่ง 1 ธ.ค.นี้

 

อย่างไรก็ตาม แต่ละโรงเรียนที่จะทำการเปิดการเรียนการสอน จะต้องทำแผนเผชิญเหตุ รวมทั้งต้องมีการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้ในโรงเรียน ให้มีความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ในโรงเรียน และต้องมีการประสานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงไว้ เพื่อเข้ามาดูแลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ก่อนการเปิดเรียนจะต้องมีการตรวจสถานที่เพื่อพิจารณาความพร้อมอีกครั้งก่อน