"ประวิตร" ย้ำ นำบทเรียนและสถิติ ปิดจุดอ่อนและปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนปี 65 มุ่งงานเชิงรุก เข้มสวมหมวกนิรภัย 100% และเริ่มระบบตัดแต้ม 1 ธ.ค.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 พฤศจิกายน 2564 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุม คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ( นปถ.) ครั้งที่ 2/64 รับทราบและเตรียมความพร้อมแผนรองรับการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสของประชาชน 

 

ทั้งนี้ พลเอกประวิตร ได้มอบนโยบาย โดยย้ำให้นำสถิติและบทเรียนที่ผ่านมา ประกอบข้อมูลทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนมากขึ้น เน้นมาตรการเชิงรุก แก้ไขปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งคน ถนน ยานพาหนะและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้าง ปลูกฝังความตระหนักรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยให้นำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ และต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ควบคู่กับสร้างความตระหนักรู้ ปลุกจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ให้นำตัวชี้วัดเข้ามาประเมินการทำงานในทุกมาตรการให้ชัดเจน "ประวิตร" ปิดจุดอ่อน-เสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนปี 65

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบ การบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งในช่วงปกติ ช่วงเทศกาลและช่วงที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยกำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่เกิน 12 คน ต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2570 และให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด อำเภอ ที่เน้นย้ำ การจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลถอดบทเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ และติดตามการดำเนินงานตามมติ ครม.ในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การผลักดันให้สวมหมวกนิรภัยและการแก้ปัญหาขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด การกำหนดแนวทางในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่การเร่งรัดนำระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับขี่มาใช้การปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับขี่รถทุกประเภท การจัดทำแนวทางใช้งบประมาณท้องถิ่น เพื่อความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมและความตระหนักเรื่องความปลอดภัยทางถนน ทั้งนี้จะเริ่มระบบตัดแต้มตั้งแต่ 1 ธ.ค.64 กับกลุ่มรถรับจ้างและรถสาธารณะก่อนเป็นอันดับแรก

"ประวิตร" ปิดจุดอ่อน-เสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนปี 65

นอกจากนี้ ยังพิจารณาและเห็นชอบ แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด ปี 65 โดยมีสาระสำคัญ ร่วมรณรงค์ “ชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ที่มุ่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง  ช่วงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ก่อน 7 วัน และช่วงดำเนินการ คือ 7 วันคุมเข้มและ อีก 7 วันหลังคุมเข้ม โดยประเมินความเสี่ยงระดับพื้นที่เป็น 4 ระดับสี กำหนดตัวชี้วัด ทั้งระดับภาพรวม ระดับหน่วยและระดับพื้นที่ ภายใต้ 5 มาตรการด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านบริหารจัดการ ด้านลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน สภาพแวดล้อมและยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ  พร้อมกันนี้ได้ให้ความเห็นชอบ กรอบแนวทางการจัดทำ แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี 65-70 ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นสู่มาตรฐานการสัญจร ที่ปลอดภัยด้วยกัน” โดยให้ใช้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนปี 61-64 เป็นแนวทางการดำเนินงานไปพลางก่อน

 

สำหรับปี 65  ขอให้จังหวัด ให้ความสำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ หรือโดยสารจักรยานยนต์ ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสาร 100% โดยให้ถือเป็นวาระจังหวัด และใช้กลไกระดับท้องถิ่นบูรณาการขับเคลื่อน เน้น มาตรการเชิงรุก โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้เกิด “ตำบลขับขี่ปลอดภัย 100%” ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 65 ขอให้บูรณาการทำงานร่วมกันในลักษณะยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง โดยเพิ่มความเข้มข้นการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงทุกมิติ ควบคู่กับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความปลอดภัยในภาพรวม "ประวิตร" ปิดจุดอ่อน-เสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนปี 65

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด