กระบี่ - "ศักดิ์สยาม" ลงพื้นที่เกาะลันตาโปรยยาหอม สะพานเกาะลันตา ได้ใช้แน่ ปี 69 ระยะทาง 2.200 กม.วงเงิน 1,648 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ลงพื้นที่ จ.กระบี่ เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง-ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ระยะทาง 2.200 กม.วงเงิน 1,648 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมการขนส่งระหว่างเกาะลันตาสู่แผ่นดินใหญ่ โดยตรวจจุดเริ่มต้นโครงการฯ และลงเรือตรวจแนวเส้นทางก่อสร้างสะพาน พร้อมทั้งพบปะประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ ณ ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

"ศักดิ์สยาม" โปรยยาหอมสะพานเกาะลันตา ได้ใช้แน่ ปี 69

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง-ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา ได้ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ผ่านการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนเรียบร้อย อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ม.ค.65 รวมทั้งเสนอ ครม.ขอยกเว้นมติห้ามใช้ป่าชายเลนในเดือน ก.พ.65 และเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการเงินกู้ หากได้รับอนุมัติจะประกวดราคาหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปี 66 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี แล้วเสร็จปี 69

"ศักดิ์สยาม" โปรยยาหอมสะพานเกาะลันตา ได้ใช้แน่ ปี 69
 

ด้านนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยด้วยว่า เกาะลันตาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ในปี 2561 มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางมาเกาะลันตา กว่า 2,233,757 คนต่อปี ซึ่งการเดินทางไปเกาะลันตานั้นมีความยากล้าช้า ต้องใช้แพขนานยนต์ข้ามฝั่งจากแผ่นดินใหญ่ สามารถบรรทุกได้น้อย ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน ส่งผลให้การจราจรติดขัดในช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาล รวมทั้งมีข้อจำกัดให้บริการ 06.00 น.-22.00 น.

"ศักดิ์สยาม" โปรยยาหอมสะพานเกาะลันตา ได้ใช้แน่ ปี 69

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและการขนส่งให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางจาก 2 ชั่วโมง เหลือเพียง 2 นาที สามารถอพยพประชาชนได้รวดเร็วในกรณีเกิดภัยพิบัติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น ทช.จึงดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง - ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4206 (กม.ที่ 26 620) ตำบลเกาะกลาง ไปบรรจบกับทางหลวงชนบท สาย กบ.5035 ตำบลเกาะลันตาน้อย ระยะทางรวม 2,240 เมตร

"ศักดิ์สยาม" โปรยยาหอมสะพานเกาะลันตา ได้ใช้แน่ ปี 69
 

รูปแบบการก่อสร้างสะพานเป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างสะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานยื่น (Balanced Cantilever Bridge) ความยาวสะพาน 1,825 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ช่องจราจรละ 3.75 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.5 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมทั้งสองฝั่งรวมระยะทาง 415 เมตร ซึ่งผลการศึกษาด้านการคมนาคมขนส่งพบว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการเดินทางใน 30 ปีข้างหน้า และมีความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจในการลงทุน คาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 1,648 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณผูกพันปีงบประมาณ 2566 - 2569

"ศักดิ์สยาม" โปรยยาหอมสะพานเกาะลันตา ได้ใช้แน่ ปี 69

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการออกแบบและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) คาดว่าจะได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ต้นปี 2565 และมีแผนก่อสร้างในปี 2566 – 2568 คาดว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ในปี 2569

"ศักดิ์สยาม" โปรยยาหอมสะพานเกาะลันตา ได้ใช้แน่ ปี 69

ภาพ/ข่าว โดย : สิทธิชัย  สิขวัตร จ.กระบี่