รร.มัธยมดัง อ.บัวใหญ่ สุ่มตรวจ ATK พร้อมเปิดสอนออนไซต์ ส่วน รร.ยอดนิยมโคราช ผวาคลัสเตอร์เลื่อนเปิดสอนออนไซต์ ส่วนใหญ่เป็นออนไลน์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา (สพม.นม.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โคกสี ต.ขุนทอง ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อแบบ ATK ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ขับรถรับ-ส่ง ผู้ประกอบการในโรงอาหารจำนวน 120 ราย ปรากฏไม่มีการติดเชื้อแต่อย่างใด

รร.มัธยมดัง อ.บัวใหญ่ สุ่มตรวจ ATK พร้อมเปิดสอนออนไซต์  
 
นายภราดร  พวงประโคน ผู้อำนวยการ รร. เกล็ดลิ้นวิทยา เปิดเผยว่า โรงเรียนได้ร่วมประชุมหารือกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) บัวใหญ่ ผู้บริหาร สพม.นครราชสีมาและคณะกรรมการสถานศึกษา ได้เห็นชอบให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้สอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์และออนไลน์และแจ้งให้นักเรียน ม.ปลาย 250 คน ที่ได้รับการฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” ร้อยละ 95 มาเรียนแบบออนไซต์ ส่วนนักเรียนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ครูที่ปรึกษาได้สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยจะนำไปฉีดวัคซีนพร้อมกับน้องนักเรียน ม.ต้น ส่วนนักเรียนที่ไม่ประสงค์เรียนออนไซต์ ถือเป็นสิทธิสามารถเลือกเรียนออนไลน์ได้ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้จัดสรรงบซื้อ ATK สุ่มตรวจนักเรียน ม.ปลาย ที่มีประวัติเสี่ยงห้องละ 6 คน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกคน แม้นไม่พบเชื้อก็ต้องเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ   รร.มัธยมดัง อ.บัวใหญ่ สุ่มตรวจ ATK พร้อมเปิดสอนออนไซต์
 

ทั้งนี้ รร. เกล็ดลิ้นวิทยา ถือเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งเดียวใน อ.บัวใหญ่ ที่สอนแบบผสมผสานโดยผู้บริหาร สพม.นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและยึดถือเป็นโมเดล รร. มัธยมในสังกัด ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามกำหนดและปฏิบัติตามข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาได้ครบถ้วน ล่าสุด รร. มัธยมขนาดใหญ่พิเศษและชื่อดังของโคราช เช่น รร. ราชสีมาวิทยาลัย รร. สุรนารีวิทยา รร. บุญวัฒนา รร .ญเหลือวิทยานุสรณ์ รร .ปากช่อง ฯ รวมทั้ง รร. มัธยม 58 แห่ง ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา และ 6 แห่ง ในสังกัดเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ยังสอนแบบออนไลน์            
  รร.มัธยมดัง อ.บัวใหญ่ สุ่มตรวจ ATK พร้อมเปิดสอนออนไซต์
ด้านนายแพทย์นรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 60 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 4 ราย และสัมผัสผู้ป่วย 56 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 30,129 ราย รักษาหาย 28,059 ราย ยังรักษาอยู่ 1,844 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 226 ราย

โดย - เกษม  ชนาธินาถ