ลำปาง – จังหวัดลำปางเตรียมพร้อม รองรับแผนเปิดประเทศ จัด Kick Off สอนการใช้ ATK ควบคุมโรค COVID ให้กับกลุ่มอสม. เพื่อคัดกรองค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อในภายในหมู่บ้านได้อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง

 วันที่ 27 ตุลาคม 2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นว่าจะสามารถควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัดได้ โดยสถานการณ์ภาพรวมภายในประเทศได้มีรายงานยอดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่อนข้างคงที่ ส่งผลให้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ประเทศไทยจะมีการเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวไม่จำกัดพื้นที่ แต่ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติตนเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันตนเอง D H M T T เพื่อความปลอดภัยจากโรค COVID-19

สอน อสม.ใช้ATKตรวจโควิดรองรับแผนเปิดประเทศ

     ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับกับแผนการเปิดประเทศดังกล่าว จังหวัดลำปาง จึงได้มีการกำหนดจัดทำมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามกลุ่มพื้นที่ต่างๆ เฉพาะอย่างยิ่งกับการสร้างมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก เพื่อทำการค้นหาผู้ป่วยภายในหมู่บ้าน ชุมชน และพื้นที่เฉพาะอื่นๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถที่จะคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากพื้นที่และนำเข้าสู่กระบวนการรักษา ซึ่งจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อออกไปเป็นวงกว้างได้ โดยปัจจุบันการใช้ชุดตรวจทดสอบ Antigen Test Kit หรือ ATK ถือเป็นวิธีการที่ง่าย รวดเร็ว สามารถที่จะค้นหาผู้ป่วยผู้ติดเชื้อได้ภายในเวลาไม่ถึง 20 นาที

ในการนี้เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก ของจังหวัดลำปาง สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถที่จะลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อของโรค COVID-19 ได้อย่างเป็นผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงได้มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมการใช้ชุดทดสอบ ATK ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขขึ้น โดยล่าสุดได้ร่วมบูรณาการกับ เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรม Kick Off ฝึกอบรมปฏิบัติการ สอนเทคนิควิธีการใช้ชุดทดสอบ ATK ให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตท้องที่เทศบาลเมืองพิชัย

สอน อสม.ใช้ATKตรวจโควิดรองรับแผนเปิดประเทศ

ซึ่งได้มีการเปิดพื้นที่จัดการฝึกอบรมขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายจำลักษ์  กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มาเป็นประธานพิธีกล่าวให้โอวาทและเปิดการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ โดยมีกลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จาก 13 ชุมชน 12 หมู่บ้าน ในเขตท้องที่เทศบาลเมืองพิชัย รวมจำนวน 26 คน เข้าร่วมกิจกรรมรับการฝึกอบรมพร้อมฝึกหัดปฏิบัติใช้ชุดทดสอบ ATK ด้วยตนเอง

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีนายแพทย์นพรัตน์  วัชรขจรกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นหัวหน้าคณะ นำทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในสังกัดมาร่วมบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID-19 การให้ความรู้ในเรื่องขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนขอรับชุดทดสอบ ATK ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น “เป๋าตังค์” และให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติใช้ชุดทดสอบ ATK อย่างถูกต้อง รวมถึงข้อควรระวังต่างๆ ที่ผู้ใช้ชุดทดสอบจะต้องปฏิบัติและดำเนินการด้วยตนเองในทุกๆ ขั้นตอน

สอน อสม.ใช้ATKตรวจโควิดรองรับแผนเปิดประเทศ

ทั้งนี้ สำหรับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรครู ก. นำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ทำการเฝ้าระวังค้นหาบุคคลกลุ่มเสี่ยง ทำการคัดกรองคัดแยกนำผู้ติดเชื้อออกจากพื้นที่ให้เข้าสู่กระบวนการรักษา เพื่อจะได้ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ภายในชุมชน หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองต่อไป

ภาพ/ข่าว -ประทีป นันทะผาบ