กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) รายงานสถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำท่าจีน ประจำวันนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นวันละ 0.05 - 0.07 เมตร คาดว่าระดับน้ำจะไหลล้นตลิ่งในช่วงวันที่ 27 - 29 ต.ค. 64

25 ตุลาคม 2564 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) รายงานสถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน ณ เวลา 06.00 น. ดังนี้ อ่างเก็บน้ำกระเสียว มีน้ำในอ่างฯ 299 ล้านลูกบาศก์เมตร (100%) ระบายน้ำ 4.65 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 53.8 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (เมื่อวาน 6) ส่งผลให้ระดับน้ำที่ห้วยกระเสียวลดลงต่อเนื่อง ปัจจุบันปริมาณน้ำไหลผ่าน ปตร.สามชุก 193 ลบ.ม./วินาที รวมกับปริมาณน้ำที่มาจากห้วยกระเสียว ทําให้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน ปตร.โพธิ์พระยา มากถึง 305 ลบ.ม./วินาที

กอนช.รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำท่าจีน ประจำวันนี้

เมื่อมีปริมาณน้ำไหลผ่าน ปตร.โพธิ์พระยา 305 ลบ.ม./วินาที และระดับน้ำที่ อ.สองพี่น้อง (สถานี T.13) ล้นตลิ่ง 0.99 เมตรแนวโน้มมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 0.03 เมตรใน 24 ชั่วโมง ส่งผลทําให้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งท่วม 9 อําเภอ ได้แก่ อ. สามชุก อ.เมืองสุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อ.เดิมนางบวช อ.อู่ทอง อ.สองพี่น้อง อ.หนองหญ้าไซ อ.ดอนเจดีย์ และ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

กอนช.รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำท่าจีน ประจำวันนี้

เมื่อมีปริมาณน้ำไหลผ่าน ปตร.โพธิ์พระยา 305 ลบ.ม./วินาที และระดับน้ำที่ อ.นครชัยศรี (สถานี T.1 ) ล้นตลิ่ง 0.47 เมตรแนวโน้มมีระดับน้ำทรงตัวเมตรใน 24 ชั่วโมง ส่งผลทําให้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งท่วม ได้แก่ ต.บางระกํา ต.ลําพญา ต.บางปลา ต.คลองนกกระทุง ต.บางเลน ต.บางไทรป่า ต.ไทรงาม ต.หินมูล และ ต.บางหลวง อ.บางเลน รวมทั้ง อ.นครชัยศรี อ.สามพราน จ.นครปฐม

กอนช.รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำท่าจีน ประจำวันนี้

 

รายงานสถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำชี ณ เวลา 12.00 น. ดังนี้ จากอิทธิพลพายุคมปาซุ ช่วงวันที่ 15 - 17 ต.ค. 64 ส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณ จ. ชัยภูมิ ปัจจุบันมวลน้ำจากต้นน้ำแม่น้ำชี เคลื่อนตัวมาถึง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ (สถานี E.21) ไหลล้นตลิ่งสูง 0.15 – 0.16 เมตร คาดว่า ระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่ระดับตลิ่งในอีก 14-15 วัน หากไม่มีฝนตกในพื้นที่

 

กอนช.รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำท่าจีน ประจำวันนี้

จุดที่ 1 - 2 จากอิทธิพลพายุคมปาซุ ช่วงวันที่ 15 - 17 ต.ค. 64 ส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณ จ. ชัยภูมิ ปัจจุบันมวลน้ำจากต้นน้ำแม่น้ำชี เคลื่อนตัวมาถึง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ (สถานี E.21) ไหลล้นตลิ่งสูง 0.15 – 0.16 เมตร คาดว่า ระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่ระดับตลิ่งในอีก 14-15 วัน หากไม่มีฝนตกในพื้นที่ ปัจจุบันมีพื้นที่น้ำท่วม 7 อําเภอ ได้แก่ อ.หนองบัวระเหว อ.บ้านเขวา อ.จัตุรัส อ.เมืองชัยภูมิ อ.เนินสง่า อ.คอนสวรรค์ และ อ.บ้านแท่น แนวโน้มระดับน้ำในพื้นที่จะลดลง

 

จุดที่ 3 มวลน้ำจากจากอิทธิพลพายุคมปาซุ ที่อ.เมืองชัยภูมิคลื่อนตัวมายัง อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่นแล้ว (สถานี E.9) ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 วัน ปัจจุบันระดับน้ำล้นตลิ่ง 0.52 เมตร แนวโน้มมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 0.12 เมตรใน 24 ชั่วโมงคาดว่าระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่ตลิ่ง 35 – 36 วัน ปัจจุบันมีพื้นที่น้ำท่วม 12 อําเภอ ได้แก่ อ. ภูผาม่าน อ.ชุมแพ อ.แวงน้อย อ.แวงใหญ่ อ.โคกโพธิ์ไชย อ.ชนบท อ.มัญจาคีรี อ.พระยืน อ.บ้านไผ่ อ.บ้านแฮด อ.หนองเรือ และ อ.เมืองขอนแก่น แนวโน้มระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น

จุดที่ 5 วันนี้ เขื่อนอุบลรัตน์ มีน้ำไหลเข้ามากกว่าระบายออก โดยน้ำเข้าอยู่ที่ 72.6 ล้านลูกบาศก์เมตร (เมื่อวาน 82.1) ระบายน้ำ 31 ล้านลูกบาศก์เมตร (เมื่อวาน 28) ปัจจุบันมีน้ำในอ่าง 114% ของระดับเก็บกักปกติ ส่งผลให้บริเวณลําน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (สถานี E22B) มีระดับน้ำสูงขึ้นแต่ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 0.47 เมตร แนวโน้มเพิ่มขึ้นวันละ 0.3-0.5 เมตร

 

จุดที่ 6 มวลน้ำจาก อ.เมืองขอนแก่น ไหลมายัง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (สถานี E.91) ใช้เวลาประมาณ 1 วัน ปัจจุบันระดับน้ำล้นตลิ่ง 1.05 เมตร แนวโน้มเพิ่มขึ้นวันละ 0.03 เมตร คาดว่าระดับน้ำ จะลดลงเข้าสู่ตลิ่ง 15 – 17 วัน ปัจจุบันมีพื้นที่น้ำท่วม 3 อําเภอ ได้แก่ อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย และ อ.เมืองมหาสารคาม แนวโน้มระดับน้ำในพื้นที่จะทรงตัว

 

กอนช.รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำท่าจีน ประจำวันนี้

จุดที่ 7 มวลน้ำจาก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ไหลมายัง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด (สถานี E.66A) ใช้เวลาประมาณ 3 - 4 วัน ปัจจุบันระดับน้ําล้นตลิ่ง 1.49 เมตร แนวโน้มมีระดับน้ำทรงตัว คาดว่าระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่ตลิ่งอีก 15 - 20 วัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 8 อําเภอ ได้แก่ อ.โพธิ์ชัย อ.เชียงขวัญ อ.จังหาร อ.ธวัชบุรี อ.เสลภูมิ อ.ทุุ่งเขาหลวง อ.อาจสามารถ อ.พนมไพร ระดับน้ำทรงตัว และมีพื้นที่น้ำล้นตลิ่งบริเวณ อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

 

จุดที่ 8 มวลน้ำจากลําน้ำยัง ไหลไปบรรจบแม่น้ำชีที่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร แล้ว ส่งผลทําให้ระดับน้ำที่ อ.เมืองยโสธร (สถานี E.2A) ปัจจุบันระดับน้ำล้นตลิ่ง 0.13 เมตร แนวโน้มมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น วันละ 0.10 - 0.15 เมตร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 อําเภอ ได้แก่ อ.เมืองยโสธร อ.คําเขื่อนแก้ว อ.มหาชนะชัย และ อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

 

กอนช.รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำท่าจีน ประจำวันนี้

 

จุดที่ 9 ปัจจุบันมวลน้ำจากแม่น้ำชีตอนบน ทยอยไหลมาถึงแม่น้ำชีตอนล่าง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (สถานี E.98) แล้ว ส่งผลทําให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีบริเวณนี้เพิ่มสูงขึ้นวันละ 0.05 - 0.07 เมตร คาดว่าระดับน้ำจะไหลล้นตลิ่งในช่วงวันที่ 27 - 29 ต.ค. 64

 

ปัจจุบันมีพื้นที่น้ำท่วม 7 อําเภอ ได้แก่ อ.หนองบัวระเหว อ.บ้านเขวา อ.จัตุรัส อ.เมืองชัยภูมิ อ.เนินสง่า อ.คอนสวรรค์ และ อ.บ้านแท่น แนวโน้มระดับน้ำในพื้นที่จะลดลง