ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการแพร่ระบาดในขณะนี้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๔

เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่องเป็นลำดับ โดยมีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

กำหนดให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 เป็นหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น

 

เพื่อให้การบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในเขตพื้นที่ดังกล่าว สมควรกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการปฏิบัติราชการให้สามารถขับเคลื่อน ติดตาม และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการเฉพาะและชั่วคราว

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๓) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้ง

หน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในคำสั่งนี้

"จังหวัดชายแดนภาคใต้ " หมายความว่า จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา

และจังหวัดสงขลา และอาจรวมพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนด

 

ข้อ  ๒ ให้มี "ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้"

ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (เรียกโดยย่อว่า "ศบค.ส่วนหน้า ") มีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

(พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) เป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอำนาจ

 

ดังต่อไปนี้

๒.๑ องค์ประกอบ

(๑) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์)

ผู้อำนวยการศูนย์

 

(๒) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รองผู้อำนวยการ (๑)

 

(๓) ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รองผู้อำนวยการ (๒)

 


ให้คลี่คลายโดยเร็วตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด

(๒) ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้การดำเนินการของ ศบค.ส่วนหน้า  และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


(๓)  กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19


(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม


(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 มอบหมายในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจในข้อนี้ ให้ ศบค.ส่วนหน้า เสนอนายกรัฐมนตรีวินิจฉัย


ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจของ ศบค.ส่วนหน้า ตามคำสั่งนี้ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศบค.ส่วนหน้า ตามที่ร้องขอ


ข้อ ๔ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ ศบค.ส่วนหน้า และให้สำนักงนสภาความมั่นคงแห่งชาติอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านงบประมาณและงานด้านธุรการ ตามความจำเป็นและเหมาะสมให้แก่ ศบค. ส่วนหน้า


ข้อ ๕ ให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจตามคำสั่งนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงานใน ศบค.ส่วนหน้า ตามที่คณะกรรมการกำหนด


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

 

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

นายกฯ สั่งจัดตั้งศูนย์แก้ไขสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายกฯ สั่งจัดตั้งศูนย์แก้ไขสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายกฯ สั่งจัดตั้งศูนย์แก้ไขสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้