GISTDA เปรียบเทียบภาพ 2 ช่วงเวลา ของวันที่ 16-17 ต.ค. 64 พบพื้นที่น้ำท่วมขังเพิ่มขึ้นในบริเวณบางส่วนของชัยภูมิ และนครราชสีมา อันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุคมปาซุ

18 ตุลาคม 2564 GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมปี 2564 ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง 

 

โดยเปรียบเทียบภาพ 2 ช่วงเวลา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 และวันที่ 17 ตุลาคม 2564 พบพื้นที่น้ำท่วมขังเพิ่มขึ้นในบริเวณบางส่วนของจังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมา อันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุคมปาซุ ที่ทำให้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำสายหลัก 

 

GISTDA เผยภาพ 2 ช่วงเวลาพื้นที่น้ำท่วม จ.ชัยภูมิ

 

GISTDA ใช้ดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง โดยเปรียบเทียบภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 2 ช่วงเวลา คือเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 (ซ้าย) กับ 16 ตุลาคม 2564 (ขวา) เห็นได้ชัดถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะริมสองฝั่งแม่น้ำชีที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยบางส่วน ในเขตจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

 

GISTDA เผยภาพ 2 ช่วงเวลาพื้นที่น้ำท่วม จ.ชัยภูมิ

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

 

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th