background-defaultbackground-default
สงขลาขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีผล15 ต.ค.เป็นต้นไป

เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่จังหวัดสงขลายังไม่ดีขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเซ็นต์คำสั่งขยายระยะเวลาบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 64 นี้โดยมีผลตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

14 ตุลาคม 2564 ที่จ.สงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลาเซ็นต์คำสั่งขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ออกไปอีก โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 

สงขลาขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีผล15 ต.ค.เป็นต้นไป

โดยรายละเอียดคำสั่งจังหวัดสงขลาเรื่อง การตั้งด่านตรวจ จุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ ๑๔ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงมีการแพร่ระบาดอย่างเป็นวงกว้างมากขึ้น
 

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุม ดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เข้าจังหวัดสงขลา อย่างเคร่งครัดนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดให้การใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทางข้ามจังหวัดจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจตรา ความเรียบร้อยและการตรวจคัดกรองเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยเป็นไปตามแนวทาง

สงขลาขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีผล15 ต.ค.เป็นต้นไป
 

สงขลาขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีผล15 ต.ค.เป็นต้นไป

โดยทั้งนี้มาตรการควบคุมสูงสุดในการเดินทางเข้าออกจังหวัดสงขลาให้เป็นไปตามประกาศ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ลงนามโดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด