แพร่ - ผู้ว่าฯ แถลงข่าวพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการกับส่วนราชการในสังกัด ชูธง "จังหวัดแพร่ จังหวัดคุณธรรม"

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 ตุลาคม 2564 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้แถลงข่าวพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการจังหวัดแพร่ กับหน่วยราชการในสังกัด และนายอำเภอ 8 อำเภอ ณ ห้องนคราแกรนบอลรูมส์ โรงแรมแพร่นครา จ.แพร่

ผู้ว่าฯชูธง"จังหวัดแพร่ จังหวัดคุณธรรม"

นายสมหวัง กล่าวว่า จังหวัดแพร่ชูธง “จังหวัดแพร่ จังหวัดคุณธรรม” การดำเนินการดังกล่าวทำให้จังหวัดแพร่ได้รับมอบโล่รางวัล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA (ส่วนภูมิภาค) จากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นอันดับ 2 ของประเทศและอยู่ในระดับดีเยี่ยม A4 ได้ 99.15 คะแนนในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยมุ่งการกำหนดจริยธรรมในผู้นำทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน รวมถึงจังหวัดแพร่ได้มีการจัดการการบริหารภาครัฐที่ทันสมัย มีความสะดวกในการเข้ารับการบริการของประชาชน มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการบริการ อย่างต่อเนื่องจนได้รับมอบรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมของจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2564 และรางวัลการประเมินการรับรองมาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) รวม 14 แห่ง

จังหวัดแพร่ ยังชูธงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชาวแพร่ได้ร่วมใจลดภัยหมอกควันโดยใช้มาตรการทำงานเชิงรุก (ป้องกันภัยเชิงรุก) ตามผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดได้ตัวชี้วัคความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ได้ 100 คะแนนเต็ม โดยวัดผลที่ควบคุมได้น้อยกว่า 31 วัน และสามารถควบคุมได้ดีกว่าที่ 22 วัน เท่านั้นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากหมอกควัน เกิดผลลัพธ์ที่ดีสู่คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดแพร่

ผู้ว่าฯชูธง"จังหวัดแพร่ จังหวัดคุณธรรม"

นอกจากนี้ จังหวัดแพร่ยังเป็นจังหวัดสะอาด มีผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงาน ก.พ.ร. ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีผลลัพธ์ของการดำเนินงานของจังหวัด คือ ตัวชี้วัด ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ได้100 คะแนน แม้จะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มระบาดของโควิด-19 ก็ตาม ในส่วนของเมืองสุขภาวะทุกช่วงวัย จังหวัดแพร่ชูธง เป็นเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัยจังหวัดแพร่ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 กำหนดให้จังหวัดแพร่เป็น “เมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย” จังหวัดแพร่ มีการจัดทำแผนแม่บทเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัยจังหวัดแพร่ โดยขับเคลื่อนผ่านกระบวนการพัฒนาด้วยการมีส่วนร่วมของจตุพลัง “ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชนและท้องถิ่น”เพื่อเป็นเมืองต้นแบบในการดูแลผู้สูงวัย และรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ศิลปวัฒนธรรมดำเนินการที่ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ.2562-2564

 

ในส่วนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดแพร่ ชูธงด้านเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ช่วยเหลือผู้ใด้รับผลกระทบจาก COVID-19 ปีที่ผ่านมา เกิดการจ้างงานภาครัฐที่สูงรวม 1,078 คน เกิดยอดรายได้ 67 ล้านบาทมีการพัฒนาอาชีพ ใน 5 โครงการ คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้ 50 ล้านบาท พัฒนากลุ่มสัมมาชีพชุมชน สร้างรายได้ 2.3 ล้านบาท OTOP สร้างรายได้ 1,137 ล้านบาท

ผู้ว่าฯชูธง"จังหวัดแพร่ จังหวัดคุณธรรม"

ทั้งนี้ การแก้ปัญหาปากท้อง ลดความยากจนดำรงชีพพอเพียงจังหวัดแพร่ ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อแก้ปัญหาปากท้อง ลดยากจนดำรงชีพพอเพียง ผลจากการดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ของปีที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดแพร่ มีการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 71 แปลง ประกอบด้วยแปลงใหญ่ด้านพืชและแมลงเศรษฐกิจ ด้านข้าว ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และการยกระดับแปลงใหญ่สู่เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง

โดย สุภัทร แสงดอก / แพร่