“สิงห์ชัย ทนินซ้อน” อสส.คนที่ 16 แถลงนโยบายการบริหารงาน เน้น “ยุติธรรม-พัฒนา-สามัคคี-มีคุณธรรม” พร้อมเปิดแอป“ อัยการช่วยได้” OAG LawAid ติดตามข้อมูลคดีเพื่อประชาชน OAG – Tracking, การจัดหน่วยรถเคลื่อนที่ (Mobile Office) ลงพื้นที่ให้บริการกฎหมายประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     วันนี้ (11 ต.ค.) ที่ห้องประชุม 120 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด คนที่ 16 ได้แถลงนโยบายการบริหารงาน หลังได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด โดยมีข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุดและมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟ้ง และยังถ่ายทอดสดผ่าน YouTube เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายอัยการทั่วประเทศตลอดจนผู้สนใจได้รับฟังด้วย

     นายสิงห์ชัย อัยการสูงสุด กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561- 2580) ในการสร้างชาติให้“ มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน” สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่ต้องสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563-2566 ได้นำมาถ่ายทอดลงสู่นโยบายการบริหารงานด้วย
นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด คนที่ 16

     นายสิงห์ชัย กล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้ประชาชนยอมรับในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม จึงต้องสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้กับประชาชน สังคมโดยทั่วไป และประเทศชาติ ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่สามารถสร้างโดยลำพังจากการสร้างภาพลักษณ์เท่านั้น

     แต่จะต้องสร้างจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพของข้าราชการ ทั้งที่เป็นพนักงานอัยการ พนักงานธุรการ และผู้ปฏิบัติงานทุกคนในสำนักงานอัยการสูงสุด โดยการปฏิบัติงานจะต้องนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประชาชนและสังคมได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริง ต้องทำงานให้สมกับเป็นข้าราชการที่ดีและสิ่งที่สำคัญ คือคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดีจากสิ่งแวดล้อมที่ดี

นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด คนที่ 16 แถลงนโยบาย

     สำหรับนโยบายการบริหารงานของนายสิงห์ชัย ที่จะใช้เป็นนโยบายหลักในการบริหารงาน ประกอบด้วยภารกิจ 4 ด้านคือ “ยุติธรรม-พัฒนา-สามัคคี-มีคุณธรรม” 

1. ด้านยุติธรรม การอำนวยความยุติธรรมรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ขับเคลื่อนภารกิจ 

2. พัฒนา มุ่งเน้นการพัฒนาสำนักงานอัยการสูงสุดให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกระบวนยุติธรรมของประชาชน  

3. สามัคคี เน้นการประสานความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วม และบูรณาการในกระบวนการยุติธรรมทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 

4. มีคุณธรรม ยกระดับสมรรถนะบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนภารกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธาของประชาชน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด คนที่ 16 แถลงนโยบาย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด