อสส. ไฟเขียวให้ "วัชรินทร์” อัยการสอบสวนมือดีที่จบหลักสูตร FBI ไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายตาม สปสช. ร้องขอ คาดเพื่อนำไปช่วยคดีทุจริต ATK 8.5 ล้านชิ้นของ อภ.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (21 ก.ย.) มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน รองอัยการสูงสุดปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุด ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ลงนามอนุญาตให้ข้าราชการอัยการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ สปสช. ตามที่มีหนังสือลงวันที่ 8 ก.ย. 64 ตามที่มีหนังสือขออนุญาตให้นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อัยการพิเศษฝ่ายสำนักงานการสอบสวน เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ สปสช. โดยสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วอนุญาตให้นายวัชรินทร์ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายดังกล่าวได้

โดยหนังสือขอตัวอัยการดังกล่าวลงนามโดยนายจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ระบุว่า ด้วย สปสช. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล ได้รับการจัดตั้งและมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะของ สปสช. ในระยะที่ผ่านมาได้ประสานและได้รับการอนุเคราะห์ความเห็น หรือแนวการปฏิบัติทางด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานจากนายวัชรินทร์ สปสช. จึงเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้นายวัชรินทร์ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ สปสช. จึงขออนุญาตให้นายวัชรินทร์ เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ สปสช. ด้วย

โดยอาจขอความอนุเคราะห์ให้นายวัชรินทร์ เข้าประชุมกับสำนักงานหรือร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555 เพื่อให้ความเห็นคำแนะนำด้านกฎหมายได้ตามความจำเป็น ซึ่งหากได้รับอนุญาตเลขาธิการ สปสช. จะออกประกาศแต่งตั้งนายวัชรินทร์ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ สปสช. ตามมาตรา 36(2)แห่ง พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ต่อไป  
นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อัยการพิเศษฝ่ายสำนักงานการสอบสวน

มีรายงานว่าก่อนหน้านี้ นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ได้ทำหนังสือเรื่อง ขอให้ตรวจสอบกรณีส่อทุจริจการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชิ้นขององค์การเภสัชกรรม ส่งตรงถึง 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เลขาธิการ สปสช. และกรมบัญชีกลาง ในประเด็นการจัดซื้อชุดตรวจโควิด โดยนอกจาก 2 หน่วยงานดังกล่าว ชมรมแพทย์ชนบทจะยื่นหนังสือตรวจสอบกรณีส่อทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK 8.5 ล้าน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การขอตัวนายวัชรินทร์ อัยการสอบสวนชื่อดังมาเป็นที่ปรึกษากฎหมายของ สปสช. เพื่อให้คำปรึกษาให้หน่วยงานดำเนินงานด้วยความรอบคอบรัดกุมตามอำนาจหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย
อสส.ไฟเขียว "วัชรินทร์” อัยการสอบสวนมือดีเป็นที่ปรึกษา สปสช.

สำหรับประวัติของนายวัชรินทร์เป็นอัยการสอบสวนมือดี จบหลักสูตรเอฟบีไอจากสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ถูกขอตัวไปร่วมสอบสวนคดีสำคัญหลายคดี อาทิเช่น คดีฟอกเงินสหกรณ์รถไฟ ล่าสุดคือคดีประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์สำโรงทาบพร้อมงานพิเศษอื่น ๆ เเละเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรี

อสส.ไฟเขียว "วัชรินทร์” อัยการสอบสวนมือดีเป็นที่ปรึกษา สปสช.