svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

อสส.ไฟเขียว "วัชรินทร์” อัยการสอบสวนมือดีเป็นที่ปรึกษา สปสช.

21 กันยายน 2564
238

อสส. ไฟเขียวให้ "วัชรินทร์” อัยการสอบสวนมือดีที่จบหลักสูตร FBI ไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายตาม สปสช. ร้องขอ คาดเพื่อนำไปช่วยคดีทุจริต ATK 8.5 ล้านชิ้นของ อภ.

วันนี้ (21 ก.ย.) มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน รองอัยการสูงสุดปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุด ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ลงนามอนุญาตให้ข้าราชการอัยการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ สปสช. ตามที่มีหนังสือลงวันที่ 8 ก.ย. 64 ตามที่มีหนังสือขออนุญาตให้นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อัยการพิเศษฝ่ายสำนักงานการสอบสวน เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ สปสช. โดยสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วอนุญาตให้นายวัชรินทร์ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายดังกล่าวได้

โดยหนังสือขอตัวอัยการดังกล่าวลงนามโดยนายจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ระบุว่า ด้วย สปสช. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล ได้รับการจัดตั้งและมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะของ สปสช. ในระยะที่ผ่านมาได้ประสานและได้รับการอนุเคราะห์ความเห็น หรือแนวการปฏิบัติทางด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานจากนายวัชรินทร์ สปสช. จึงเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้นายวัชรินทร์ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ สปสช. จึงขออนุญาตให้นายวัชรินทร์ เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ สปสช. ด้วย

โดยอาจขอความอนุเคราะห์ให้นายวัชรินทร์ เข้าประชุมกับสำนักงานหรือร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555 เพื่อให้ความเห็นคำแนะนำด้านกฎหมายได้ตามความจำเป็น ซึ่งหากได้รับอนุญาตเลขาธิการ สปสช. จะออกประกาศแต่งตั้งนายวัชรินทร์ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ สปสช. ตามมาตรา 36(2)แห่ง พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ต่อไป  
นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อัยการพิเศษฝ่ายสำนักงานการสอบสวน

มีรายงานว่าก่อนหน้านี้ นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ได้ทำหนังสือเรื่อง ขอให้ตรวจสอบกรณีส่อทุจริจการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชิ้นขององค์การเภสัชกรรม ส่งตรงถึง 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เลขาธิการ สปสช. และกรมบัญชีกลาง ในประเด็นการจัดซื้อชุดตรวจโควิด โดยนอกจาก 2 หน่วยงานดังกล่าว ชมรมแพทย์ชนบทจะยื่นหนังสือตรวจสอบกรณีส่อทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK 8.5 ล้าน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การขอตัวนายวัชรินทร์ อัยการสอบสวนชื่อดังมาเป็นที่ปรึกษากฎหมายของ สปสช. เพื่อให้คำปรึกษาให้หน่วยงานดำเนินงานด้วยความรอบคอบรัดกุมตามอำนาจหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย
อสส.ไฟเขียว "วัชรินทร์” อัยการสอบสวนมือดีเป็นที่ปรึกษา สปสช.

สำหรับประวัติของนายวัชรินทร์เป็นอัยการสอบสวนมือดี จบหลักสูตรเอฟบีไอจากสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ถูกขอตัวไปร่วมสอบสวนคดีสำคัญหลายคดี อาทิเช่น คดีฟอกเงินสหกรณ์รถไฟ ล่าสุดคือคดีประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์สำโรงทาบพร้อมงานพิเศษอื่น ๆ เเละเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรี

อสส.ไฟเขียว "วัชรินทร์” อัยการสอบสวนมือดีเป็นที่ปรึกษา สปสช.