กระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัด จัดพิธีวางพวงมาลาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

เนื่องในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กรม และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด อธิบดี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

 

 

โดยจัดพิธีวางพวงมาลา ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม มีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนไม่เกิน 12 คน

 

แต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก (กรณีจัดนอกอาคาร สวมหมวก) พร้อมประดับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 คู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สีขาว และดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 

13 ต.ค. ทุกจังหวัด “ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9”

 

 

“ในด้านสถานที่ มีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ตามอาคารสถานที่ของทางราชการ ตลอดเดือนตุลาคม 2564

 

และมีการเผยแพร่คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมภาพพระราชกรณียกิจ ทางเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2564 เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนิรันดร์”  นายสุทธิพงษ์ กล่าว

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

ที่มา : รัฐบาลไทย