ครม. เห็นชอบ"มาตรการรักษาการจ้างงาน"จ่าย 3,000 อุดหนุน"นายจ้าง SME"ในระบบประกันสังคม ต่อเนื่อง พ.ย.64 -ม.ค.65

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ธนกร วังบุญคงชนะ ชี้แจงว่า วันนี้  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ การรักษาระดับการจ้างงาน  ในธุรกิจ SMEs   ที่เสนอโดยกระทรวงแรงงาน  และผ่านความเห็นชอบ เป็นมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา 

 

โดยรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้กับนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม 3,000 บาท ต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจ่ายให้นายจ้างในระบบประกันสังคม ที่มีลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน จำนวน 480,122 กิจการ ผู้ประกันตน 5,040,176 คน ช่วยผู้ประกอบการให้รักษาระดับการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ

 

เงื่อนไขโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs  

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็น นายจ้างภาคเอกชน  ที่มีอยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน และส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 ณ 16 ตุลาคม 2564 เพื่อเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2564 และรับเงินอุดหนุนในเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง มกราคม 2565

2.รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานผ่านนายจ้าง ในอัตราการจ่าย 3,000 บาท/ เดือน/ ลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คน ระยะเวลา 3 เดือน  ส่วนเงินอุดหนุน  จะคำนวณตามยอดการจ้างจริงของทุกเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม

3.การจ่ายเงินอุดหนุน  จะเป็นการจ่ายรายเดือนให้แก่นายจ้างตามยอด ที่ได้รับตามข้อ 2 ตลอดโครงการฯ นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ

4.นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 95% ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากต่ำกว่า 95% จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น ๆ

5.กรณีนายจ้าง มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันเริ่มโครงการ : รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง