ยะลา - โรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง พร้อมเปิดสอบปลายภาค 4 ตุลาคมนี้ นำบุคลากรของโรงเรียนฯทำการตรวจ ATK ด้านผู้ปกครองกว่า 95% หนุนให้เปิดสอบเพราะมีความมั่นใจในความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 ของบุตรหลานที่มาสอบปลายภาค

3 ตุลาคม 2564  ที่หอประชุมใหญ่โรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นางธาอร มณีสุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจงฝามูลนิธิ พร้อมด้วย นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตงและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจงฝามูลนิธิ นำบุคลากรของโรงเรียนฯทำการตรวจ ATK จำนวน 100 คน ก่อนที่โรงเรียนจะเปิดสอบปลายภาคเรียน ในวันที่ 4 - 6 ตุลาคมนี้ โดยครูและบุคลากร ตลอดจน ผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียนฯทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 100 % ทุกคน  และในวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง ร่วมคัดกรอง/ตรวจหาเชื้อ covid 19 ฟรีให้กับเป้าหมาย ของโรงเรียนจงฝามูลนิธิ เพื่อคัดกรอง 100 % สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนในการเปิดสอบปลายภาคในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคมนี้ 

ผู้ปกครองหนุนเปิดสอบ รุกตรวจ  ATK บุคลากรโรงเรียนเบตง ผู้ปกครองหนุนเปิดสอบ รุกตรวจ  ATK บุคลากรโรงเรียนเบตง

นางธาอร มณีสุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจงฝามูลนิธิ เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนฯ ได้ยึดมั่นในเรื่องของคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเป็นอันดับแรก นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย ทางโรงเรียนฯ ประกาศให้บุคลากรโรงเรียนฯ จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร ควบคู่กับการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษา โดยที่ผ่านมาได้จัดฝึกอบรมครูผู้สอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆตลอดทั้งปี ขณะเดียวกันได้จัดหาเทคโนโลยี และลงทุนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่ง สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าทางโรงเรียนฯ ไม่ได้ย่อท้อต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
ผู้ปกครองหนุนเปิดสอบ รุกตรวจ  ATK บุคลากรโรงเรียนเบตง ผู้ปกครองหนุนเปิดสอบ รุกตรวจ  ATK บุคลากรโรงเรียนเบตง

นางธาอร กล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ได้ทำงานร่วมกับสาธารณสุข อำเภอเบตงและและกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองเบตง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนจนนำมาสู่การเปิดสอบปลายภาค ซึ่งผู้ปกครองมีความมั่นใจต่อบุตรหลาน ปลอดภัยไร้โควิด-19  ขณะที่โรงเรียน ฯ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ตั้งแต่การสำรวจข้อมูลครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ก่อนเข้ามาในโรงเรียน  นักเรียน ครู และบุคลากรจะเข้าเรียน หรือปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนต้องผ่านการตรวจ Antigen test kit (ATK) ก่อน  นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Bubble and Seal, มีการประเมินความเสี่ยงสม่ำเสมอผ่าน Thai Save Thai (TST)  นักเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น  ครูและบุคลากรต้องเข้ารับการฉีดวัคซีน100 %  และมีระบบติดตาม และได้รับการตรวจ ATK เป็นต้น “การที่โรงเรียนปิดมานานส่งผลกระทบมากจึงพยายามเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเรียน ทั้งการสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครอง ซึ่งพบว่ากว่าร้อยละ 95 มีความพร้อมให้บุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก เมื่อต้องนั่งอยู่หน้าจอเป็นเวลานานๆ ไม่เกิดผลดีต่อพัฒนาการของเด็ก ดังนั้นทางโรงเรียนจงฝามูลนิธิจึงผลักดันให้โรงเรียน ได้เปิดนำร่องในการสอบปลายภาคในวันจันทร์นี้ ” นางธาอร กล่าว

ผู้ปกครองหนุนเปิดสอบ รุกตรวจ  ATK บุคลากรโรงเรียนเบตง


ภาพ/ข่าว โดย
เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา