ลำปาง - กรมชลประทาน เดินหน้าศึกษาสร้างอ่างเก็บน้ำ “น้ำงาว”อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง แก้ปัญหาภัยแล้ง--น้ำท่วม คาดดำเนินการก่อสร้างในปี 2568

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่ฝายน้ำล้น บ้านพร้าว ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

เดินหน้าศึกษาสร้างอ่างเก็บน้ำ"น้ำงาว"แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งภาคการเกษตร อุปโภค-บริโภค ของประชาชนและปศุสัตว์ รวมถึงยังบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับพื้นที่อำเภองาว ครอบคลุม 6 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบ้านร้อง ตำบลปงเตา ตำบลนาแก ตำบลหลวงเหนือ ตำบลหลวงใต้ และตำบลบ้านโป่ง 

 

เดินหน้าศึกษาสร้างอ่างเก็บน้ำ"น้ำงาว"แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม

โครงการดังกล่าวได้เริ่มศึกษาเพื่อการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ โดยมอบให้กรมชลประทาน เข้าดำเนินการตามแผนงาน และเปิดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในรายละเอียดที่สมบูรณ์และครบถ้วน

เดินหน้าศึกษาสร้างอ่างเก็บน้ำ"น้ำงาว"แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดของโครงการและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยจากการเปิดรับฟังและหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในครั้งที่ผ่านมาส่วนใหญ่เห็นด้วยในการพัฒนาโครงการ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของอำเภองาว แม้ว่าจะมีประชาชนบางกลุ่มได้รับผลกระทบในพื้นที่ทำกินแต่ก็มองว่าการพัฒนาอ่างเก็บน้ำ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังนั้น กรมชลประทาน จึงได้เร่งดำเนินการและมีแผนเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการพัฒนาโครงการ ทั้งในด้านความแข็งแรงของโครงสร้างอ่างเก็บน้ำ รวมถึงแผนการพัฒนาแนวทางการสร้างรายได้ และความชัดเจนในการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินให้กับคนในพื้นที่

 

เดินหน้าศึกษาสร้างอ่างเก็บน้ำ"น้ำงาว"แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำงาว มีศักยภาพที่มีความเหมาะสมทางด้านวิศกรรม เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การเก็บกักน้ำต้นทุนในลำน้ำงาวประมาณ 13.53 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงในขณะที่เกิดฝนทิ้งช่วงหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลได้และช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในช่วงน้ำหลาก ซึ่งอ่างเก็บน้ำดังกล่าวสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานได้ 8,000 ไร่ สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและมีความมั่นคง และประสิทธิภาพในการใช้น้ำ ซึ่งหากทุกฝ่ายเห็นชอบ จะนำไปสู่การพัฒนาโครงการดังกล่าว ที่คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2568 อย่างเป็นรูปธรรม โดยการศึกษาโครงการได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ การก่อสร้างโครงการ

เดินหน้าศึกษาสร้างอ่างเก็บน้ำ"น้ำงาว"แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม

ด้านนายทา เรือนนาค ผู้ใหญ่บ้านปันเหนือ ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่รอความหวังว่าจะสร้างเมื่อไหร่อย่างไร ซึ่งได้สอบถามมาตลอดหลังมีการถ่ายโอนให้กับชลประทาน หวังว่านับจากนี้ไปการเริ่มต้นรวมถึงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำงาว จะเดินหน้าต่อไป ขอขอบพระคุณท่านรองอธิบดีกรมชลประทานที่เข้ามาดูแลและติดตามด้วย

เดินหน้าศึกษาสร้างอ่างเก็บน้ำ"น้ำงาว"แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม

โดย ประทีป นันทะผาบ /ลำปาง