เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบบ้านและซ่อมแซมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง งบประมาณกว่า 4,000,000 บาท พร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้าสมทบช่วยเหลือ

คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  ลงพื้นที่มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ พื้นที่อำเภอสหัสขันธ์  จำนวน 2 หลัง งบประมาณการก่อสร้างหลังละ 150,000  บาท   โดยมีนายชานุวัฒน์  วรามิตร  นายก อบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในการมอบบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้  พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นำโดยนางสุมาลี  ใจยสิทธิ์  นางวัชรี  มงคลศรีสวัสดิ์  ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  นางจงกลนี  เกียรติดำเนินงาม คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ 

 

ในวันนี้ ที่บ้านเลขที่ 121 หมู่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ ต.นิคม  อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวพรพิมล เชียงพิมาย ผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัย  และที่บ้านเลขที่ 153  หมู่ 7 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  ของนายอ่อนศรี ไกยะแสง ผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ซึ่งได้รับเมตตาจากคณะสงฆ์ ร่วมพิธีเจิมบ้านหลังใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยด้วย

เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ มอบบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้

นางสาวแววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า อำเภอสหัสขันธ์ ได้ออกสำรวจผู้ยากไร้ ไร้บ้าน ตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ ในส่วนของโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ปีงบประมาณ 2564 ได้เสนอขอบ้านให้กับผู้ยากไร้ 2 ราย

 

โดยพิจารณาผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบล และระดับอำเภอ เสนอเข้ารับการช่วยเหลือ โดยคัดเลือกผู้ที่มีฐานะยากจน เป็นคนขยัน รู้จักช่วยเหลือตนเอง มีความซื่อสัตย์ และเป็นผู้เทิดทูนสถาบัน  งบประมาณค่าวัสดุก่อสร้างหลังละ 150,000 บาท

 

นอกจากนี้ ยังมีวัดและชุมชน ร่วมให้การสนับสนุน วัสดุก่อสร้าง  ใช้แรงงานจิตอาสาช่างฝีมือในท้องถิ่น สนับสนุนโดยกำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายวิญญู  ขันผง  นายก ทต.นิคม  และนายประเวศ  การสอน นายก อบต.โนนแหลมทอง ที่ช่วยจัดหาและสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม และมอบของใช้จำเป็นในครัวเรือน

เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ มอบบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้
 

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้  โดยคัดเลือกผู้ที่ที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเอง และครอบครัวที่มีบ้าน ที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ในปีงบประมาณ 2564 สนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ทั้งหมด 25 หลัง ราคาหลังละ 150,000 บาท และซ่อมแซมบ้านเรือนอีกหลังละ 30,000 บาท จำนวน 24 หลัง ใน 18 อำเภอ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 4,470,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น ข้าวสารอาหารแห้ง มอบไว้ใช้ในครัวเรือนด้วย

เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ มอบบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้

 

เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ มอบบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ ภาพข่าวโดย: ชมพิศ  ปิ่นเมือง